Včasná pomoc
skutečně potřebným

1. Chybí politická shoda na důchodové reformě

Více než třicet let nám politici dluží reformu důchodů. Mluví o ní, ale platí, že snaha o nápravu nespravedlnosti nemůže plodit novou nespravedlnost a příkoří. Nehledě na budoucí reformu penzí však platí, že už není možné prodlužovat věk odchodu do důchodu a je konečně potřeba napravit dlouhodobou nespravedlnost: Narovnat výši důchodů u žen za jejich často hůře placenou práci a léta mateřství a rovněž seniorů, kteří tvrdě pracovali, ale za nízkou mzdu.

S čím vstoupí Přísaha do vyjednávání o důchodové reformě:


Říkáme NE zvyšování věku odchodu do důchodu

Nízké důchody žen se musí dorovnat

Pečující osoby nesmí systém trestat za dlouhodobou péči o své blízké

2. Péče v domácím prostředí je pro lidi lepší varianta

Výhodou domácí péče je, že pacient ji získává, aniž by musel kamkoliv docházet. Je stále ve svém přirozeném prostředí, není vytržen ze svého režimu, zůstává se svými blízkými, což vše v souhrnu pomáhá často lepšímu zdravotnímu stavu a je i ekonomicky výhodnější než hospitalizace v nemocnici. Chceme tuto cennou možnost rozšířit a učinit tak dostupnější po celé republice. Spousta lidí například ošetřuje své rodiče nebo dospělé děti. Jedná se o krátkodobé ošetřovné, na které ale nemají nárok, protože nemají společnou domácnost.

Návrh řešení


Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí a změnu zákona tak, aby nárok na ošetřovné měli všichni, kdo pečují o své rodiče, prarodiče, děti a vnoučata bez ohledu na to, zda mají s ošetřovanou osobou společnou domácnost

3. Exekuce jsou chronickým problémem české společnosti

Téměř tři čtvrtě milionu fyzických osob v exekuci, celkový počet exekucí přesahuje čtyři miliony. Přičemž průměr vymáhané částky na jednoho povinného je zhruba 440 000 korun, medián pak 138 000 korun. Průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka byl 5,77 v roce 2019. Nejčastěji se pak vymáhají částky do 10 000 korun, 45,05 %, podíl vymáhaných částek nad 100 000 činí 11,03 %. Tato data jsou naprosto alarmující.

Výsledkem jsou velmi nízké příjmy zadlužených obyvatel a další ještě větší propad do chudoby. Ve finále práce načerno, která má dopady jak na státní rozpočet, tak na život jedince do budoucna, jeho příjmy se při práci načerno nezapočítávají do starobního důchodu.

Exekuce jsou důsledkem nejen neuváženého půjčování peněz, ale vypovídají i o stavu celé společnosti. Mnohem hůř jsou na tom nízkopříjmové skupiny občanů. Důvody, ale i následky vidíme napříč celou ekonomikou České republiky.

Chceme prosadit teritorialitu a tím rozbít síť dosavadních exekutorských klanů, často propojených s daňovými ráji.

Návrh řešení


Zavedeme teritorialitu exekucí u fyzických osob

4. Sociální dávky jsou stále zneužívané

Od lidí z praxe a z úřadů práce opakovaně slyšíme, že český sociální systém dlouhodobě trpí roztříštěností, obrovskou byrokracií a tím malou možností prověřovat zaslouženost a adresnost vydávané sociální pomoci. To chceme změnit, společně s lidmi z praxe a terénu. Navíc chceme propojit dlouhodobé pobírání sociálních dávek s povinnostmi, například pravidelnou školní docházkou dětí nebo veřejnou prací.

Jen tak sociální pomoc splní svůj účel. Pomůže skutečně potřebným a stane se šancí vymanit se z obtížné životní a sociální situace a nevychovávat „věčné příjemce dávek“ po generace. Navíc chceme důsledně bojovat proti obchodníkům s chudobou zneužívajícím dávky na bydlení tím, že posílíme kontrolu kvality pronajímaného bydlení.

Návrh řešení


Provedeme revizi a zpřehlednění sociálních dávek, zjednodušíme je a omezíme jejich zneužívání. Chceme posílit kontrolu formou neohlášených namátkových kontrol

Chceme nastavit systém, ve kterém se lidem vyplatí pracovat a ne naopak

5. Lidé se zdravotním postižením jsou často přehlíženi

V současné době se velmi často rozhoduje o velmi důležitých věcech, aniž by se k tomu mohli vyjádřit samotní lidé se zdravotním postižením. Neustále se setkáváme s tím, že se o záležitostech lidí se zdravotním postižením rozhoduje bez nich.

Každý desátý občan České republiky žije s nějakou formou zdravotního postižení, přesto je tato skupina našich spoluobčanů stále opomíjená a její problémy jsou bez politického zájmu odsouvány. Přitom každý z nás se může ze dne na den stát člověkem se zdravotním postižením. Tato problematika se proto týká celé společnosti a zaslouží si průběžné řešení a pozornost. Chceme podporovat vylepšování prostředí okolo nás, aby zdravotně postižení měli stejný přístup k informacím, práci, vzdělání, dopravě, kultuře a všemu, co chtějí a mohli žít obdobně jako ostatní. Hnutí Přísaha bude prosazovat, aby se o ničem, co se dotýká lidí s postižením, nemohlo rozhodovat bez jejich souhlasu a předchozího vyjádření. Podpoříme rovněž komunitní bydlení a péči v domácím prostředí pro ty s nejtěžším zdravotním postižením. Budeme usilovat o zařazení tzv. chytrých doplňků domácnosti mezi zvláštní pomůcky, aby na ně bylo možné požádat o příspěvek. Zároveň budeme prosazovat přístupnost v dopravě a u veřejných budov.

Návrh řešení


Nebudeme o ničem rozhodovat bez předchozího vyjádření lidí se zdravotním postižením

6. Systém příspěvků na péči je nespravedlivý

V České republice pobírá příspěvek na péči celkem 360 000 lidí, kteří jsou podle vážnosti svého zdravotního postižení a podle počtu základních životních potřeb, se kterými potřebují pomoci, rozděleni do 4 stupňů. Lidé s nejvážnějším zdravotním postižením potřebují celodenní péči, současně nastavený příspěvek jim však vystačí na cca 5 hodin profesionální pomoci denně, pokud jim péči nezajišťuje někdo z osob blízkých, často nemají na výběr a končí v pobytových sociálních službách, kde však již nemohou žít nezávislým způsobem života, tak jak jim umožňuje Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Mezi jednotlivými stupni příspěvku na péči jsou neadekvátně neúměrné rozdíly ve výši příspěvku na péči. Navíc výše příspěvku na péči neodráží nárůst cen za poskytované sociální služby. Současný systém téměř vůbec nemyslí na takzvané neformální pečující, kteří poskytují péči někomu s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Návrh řešení


Chceme lidem s nejtěžším zdravotním postižením zajistit potřebnou péči v jejich přirozeném prostředí, tak aby mohli žít nezávislým životem a nemuseli nuceně odcházet do pobytových sociálních zařízení. Dále se postaráme o to, aby docházelo v průběhu let k postupné valorizaci příspěvku a mezi jednotlivými stupni nebyly tak propastné rozdíly ve výši příspěvku. Budeme usilovat o to, aby byly lépe dostupné terénní a stacionární sociální služby i v malých obcích. Zajistíme pro neformální pečující dostatek odborné podpory, tak aby se měli na koho obrátit v případě, že potřebují pomoci

7. Invalidní důchody jsou uznávány nespravedlivě

V České republice je evidováno přes 400.000 invalidních důchodců. Což je po přepočtu na obyvatele zhruba 2,5krát více než v Rakousku a Německu. Počet invalidních důchodců se ale od roku 1980 postupně snižuje. V roce 2010 prošel systém invalidního důchodu výraznou změnou. Původní plný a částečný invalidní důchod se začal členit na tři stupně invalidity. Mnoho lidí se tak dostalo do tíživé situace a tento přechod hodnotí negativně. Problém současného systému však nejsou tyto tři stupně, ale zejména to, jak a komu se důchod přiznává. Nedostatek posudkových lékařů a jejich vysoký věk, komplikované podání žádosti a výše invalidního důchodu.

Návrh řešení


Budeme usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři. To oni totiž svého pacienta dobře znají a zprávy pro posudkového lékaře vypracovávají. Zaměříme se také na výpočet výše invalidního důchodu tak, aby nebyli penalizováni ti, kteří kvůli svému hendikepu nemohli pracovat a mají tak nízký počet odpracovaných let

8. Stát nejde v zaměstnávání zdravotně postižených příkladem

V České republice je zaměstnáno pouze cca 40 % lidí se zdravotním postižením v ekonomicky aktivním věku. V roce 2019 zastupovali lidé se zdravotním postižením pouhá 2,3 % ze všech zaměstnanců ministerstev, jejich vybraných organizačních složek a ústředních orgánů státní správy. Stát by však měl jít v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ostatním příkladem. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců musí plnit povinný podíl v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve výši 4 %. Státní správa tento povinný podíl nenaplňuje, místo toho odvádí do státního rozpočtu desítky milionů korun, aby se z tohoto nezaměstnávání vykoupila, reálně to však znamená, že z jednoho státního účtu převede peníze na jiný státní účet, pro stát to není žádná sankce. Nemluvě o tom, že promarňujeme potenciál šikovných lidí, kteří chtějí pracovat.

Návrh řešení


Budeme usilovat o zaměstnávání většího podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě než je tomu dnes

Postaráme se o to, aby za nesplnění povinného podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě se nebylo možné vykoupit odvodem financí do státního rozpočtu, ale peníze byly určeny na zkvalitňování života lidí se zdravotním postižením, např. odstraňování bariér z veřejného prostoru

Soustředíme se i na motivaci zaměstnavatelů v soukromém sektoru k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

9. OSVČ mají nerovné podmínky pro čerpání rodičovské dovolené

Ti, kteří pracující jako OSVČ, si dnes na rozdíl od zaměstnanců nemohou vybrat dobu, po kterou chtějí čerpat rodičovskou dovolenou. Jsou tak nuceni nechávat si peníze vyplácet jen ve variantě celých čtyř let.

Návrh řešení


Srovnáme podmínky pro čerpání rodičovské dovolené, aby byly stejné jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance

10. Skloubit práci a rodičovství je nesnadné a stát nepodporuje porodnost

Chceme podpořit usnadnění sladění rodičovství s prací, tak aby zvláště ženy nemusely rezignovat na mateřství, nebo na pro ně zajímavou a smysluplnou pracovní kariéru. Tím budou mít lepší perspektivu na trhu práce, vyšší plat a ve výsledku i vyšší penzi. Naše společnost získá budoucnost v dětech. Vedle pomoci rozšiřování dostupnosti jeslí a mateřských škol chceme usnadnit právě i rozvoj firemních školek.

Návrh řešení


Usnadníme zřizování firemních školek a daňově zvýhodníme flexibilní, částečné a sdílené úvazky

Zvýšíme daňové bonusy rodinám s dětmi za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává

11. Bydlení zdražuje a čím dál víc lidí si nemůže dovolit důstojně bydlet

V nevyhovujícím a nejistém bydlení žije přes 83 000 lidí a dalším hrozí jeho ztráta. Ceny vlastního bydlení se neustále razantně zvyšují. Máme čtvrté nejvyšší náklady na vlastní bydlení v poměru k příjmům. Nájemné v České republice zdražuje dvakrát rychleji, než rostou mzdy. Navíc v situaci, kdy je milion lidí v Česku pod hranicí příjmové chudoby, chceme konečně dotáhnout k úspěchu zákon umožňující zavedení sociálního bydlení do praxe a ku pomoci lidem.

Návrh řešení


Prosadíme zákon o sociálním bydlení. Obce musí začít stavět startovací byty, stát naopak podporovat nájemní bydlení a městské družstevní bydlení, jako šanci pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy