Přátelský
a férový
stát

1. Byrokracie přerůstá únosnou mez

Naše země trpí extrémním nárůstem byrokracie, její nepřehledností a především minimální kontrolou její účinnosti a smysluplnosti. Vedle auditu toho, co stát dělá a zda to dělá účelně a ku prospěchu svých občanů, chceme zpřehlednit informace o dotacích a veřejných zakázkách. Momentálně neexistuje veřejná centrální evidence dotací. Chceme, aby informace o nich byly dohledatelné, zda byly čerpány efektivně a smysluplně. Chceme pro dotace vytvořit portál, kde všechny orgány státní správy, instituce, firmy i občané budou schopni vyhledat všechny dotační tituly jasně a přehledně na jednom místě. Navíc si budou moci zjistit, zda jsou oprávněni o ně žádat a portál je provede srozumitelně žádostí o získání dotace. Rovněž zprůhledníme přístup ke státním zakázkám, navíc zcela zdarma, aby na ně dosáhly zvláště menší firmy a podnikatelé.

Návrh řešení


Konečně začneme se systematickou digitalizací a zjednodušením státní správy. Zavedeme jednotný registr dotací a veřejných zakázek. Provedeme audit služeb a agendy, kterou stát vykonává, poté zracionalizujeme podle potřebnosti, zjednodušíme, zefektivníme a nepotřebné zrušíme

2. Stát stále nakupuje nevýhodně

Centrální nákupy, které nabízí velký potenciál šetřit náklady, jak finanční, tak administrativní a čas, jsou státními orgány využívaný jen málo, nepřehledně a často i neefektivně. Český stát potřebuje autoritu, která bude za efektivitu a důslednost centrálních nákupů zodpovědná, jako je tomu v zahraničí, například v sousedním Rakousku (BBG). Hnutí Přísaha tyto změny jednoznačně podpoří.

Návrh řešení


Zefektivníme centrální nákupy a vytvoříme jeden státní e-shop pro veřejnou správu

Vyloučíme firmy se sídlem v daňových rájích z veřejných zakázek a dotací

3. Stát často obtěžuje opakovanými kontrolami

Hnutí Přísaha už nechce tolerovat zmatečnou, pro mnohé živnostníky vysilující, opakující se kontrolu ze státních úřadů, kdy naopak jiné tyto kontroly míjí. Chceme proto nastavit systém kontrol ze strany veřejné správy tak, aby podnikatele co nejméně zatížily a šly skutečně po problémech. Nebyly „konkurenčním bojem jinými prostředky“ a slepou šikanou. Budeme usilovat o sjednocení kontrol, tedy aby se orgány státní správy dohodly a vše prověřily ideálně během jedné návštěvy. K tomu pomůže, proto ji prosazujeme, i digitalizace státní správy a zavedení “sdílených kalendářů kontrol”.

Návrh řešení


Zavedeme jeden sjednocený termín pro kontroly ze strany státních úřadů a současně budeme prosazovat, aby úřady mezi sebou data sdílely

4. V zákonech už se dneska nikdo nevyzná

České zákony trpí nepřehledností, rozbujelostí a rovněž tím, že nikdo neposuzuje jejich reálnou účinnost. Nesmyslné, nadbytečné či již historicky překonané chceme zrušit. Navíc nám v praxi chybí důsledné a skutečně kvalitní hodnocení dopadů, jak ekonomických, tak byrokratických. Chceme zavést povinnost revize po roce účinnosti každého zákona, zda skutečně plní cíle jeho vzniku a to v kompetenci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Návrh řešení


Prosadíme výrazné zjednodušení právního řádu, zrušíme nesmyslné zákony a duplicitní byrokracii. Do pravomocí NKÚ přidáme posuzování skutečné účinnost zákonů. Vláda bude mít povinnost řídit se posudky RIA a zároveň mít povinnost vyhodnocovat zpětně dopady již účinných zákonů

5. Státní firmy nikdo pořádně nekontroluje

Státní firmy v praxi nepodléhají kvalitní externí kontrole. Vlastnická politika státu je nekoncepční a velmi nahodilá, ovlivněná politiky. Neexistuje dlouhodobé nastavení jasné strategie a očekávaných cílů ve prospěch majitele, státu a de facto daňových poplatníků, proto je potřeba začít s jasnou a systematickou veřejnou kontrolou. Za hnutí Přísaha má tuto kontrolu vykonávat Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Návrh řešení


Rozšíříme pravomoci kontroly NKÚ na všechny státní podniky a všechny státní příspěvkové organizace. Po vzoru Velké Británie také uzákoníme kontrolu státních podniků Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny

6. Důvěra v transparentnost politiky je nízká

Veřejnost ztrácí důvěru v politiku, často netuší jak a kdo, z jakých pohnutek vytváří zákony této země. K zákonodárcům mají nejblíže zájmové skupiny. Není jasné, v jakém prostředí vznikají nové zákony. Chybí regulace lobbování, například po vzoru Irska. Rovněž postrádáme stanovení jasných pravidel a mantinelů, veřejný vhled a tradice veřejných slyšení k zásadním normám. To vše chceme zásadně změnit. Navíc chceme, aby se veřejnost mohla průběžně vyjadřovat ke vznikajícím zákonům skrze otevřený web, tím eliminovat „šedý“ nátlak veřejnosti neznámých nátlakových skupin a zákony se zkvalitní o vhled lidí z praxe. Rovněž chceme revidovat jednací řád Poslanecké sněmovny ve prospěch zrychlení legislativního procesu.

Návrh řešení


Prosadíme zákon o lobbingu

Navrhneme princip národní konzultace, vznik zákonů bude otevřen návrhům veřejnosti. Podpoříme urychlení legislativního procesu

Přiblížíme Parlament lidem, zavedeme povinné online přenosy jednání většiny výborů Sněmovny a elektronické hlasování

7. Ceny energií nejsou podrobené dostatečnému dohledu

Naší hlavní zásadou v oblasti energií je soběstačnost a spolehlivost. Uhlí chceme ponechat jako strategickou surovinu pro systémové využití v těžkém průmyslu a vysokoúčinném teplárenství. Vedle energetického mixu, který sází na kombinaci jaderných, plynových a obnovitelných zdrojů energie, se chceme zaměřit na skutečně efektivní kontrolu cenotvorby v dodávání elektřiny, plynu i vody. Stát musí posílit důslednou kontrolu a nenechat rozhodování v rukou monopolů.

Návrh řešení


Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednoho regulátora, čímž zajistíme garanci skutečného dohledu na cenu a tlak na velkého hráče

Říkáme ANO jaderné energetice a vyváženému energetickému mixu, tak aby Česká republika byla energeticky soběstačná

8. Úředníci a politici nenesou odpovědnost za svá rozhodnutí

Někteří zaměstnanci veřejné správy způsobují škodu za miliony, v celkovém součtu jsou dopady miliardové. Ve výsledku je platíme my, daňoví poplatníci. Stát dodnes nemá povinnost po nich škodu vymáhat. Přitom stát občana za pochybení okamžitě trestá, úředníci samosprávy rovněž nesou hmotnou odpovědnost. Stát to stejné musí konečně uplatňovat i na své úředníky, včetně ministrů a to bez výjimek. Porušování zákonů, nedodržování lhůt, nečinnost a tím prostor pro korupci nelze tolerovat.

Návrh řešení


Prosadíme zákon o hmotné odpovědnosti politiků a úředníků za jejich chybná rozhodnutí. Stát bude mít povinnost vymáhat způsobenou škodu

9. Stát stále není stoprocentně on-line přístupný

V roce 2018 podle NKÚ využilo některou z on-line služeb 26 procent fyzických osob. Český e-government není žádná sláva. Právě naopak. E-government by měl sloužit občanům a podnikatelům. Měl by být přehledný a efektivní a zároveň dokonale zabezpečený. Soukromý sektor v on-line prostředí funguje roky, služby využíváme všichni. To samé musí platit i pro náš stát. Digitální veřejné služby by měly být dostupné bez úředních hodin, s online podporou a s nastaveným systémem zpětné vazby s hodnocením kvality.

Návrh řešení


Zasadíme se o to, aby občané většinu návštěv úřadů vyřídili doma jen s pomocí počítače, mobilu, internetu a digitální identity

Prosazujeme nové, praktické, pro běžné občany srozumitelné webové služby, místo pouhého převodu stávajících složitých papírových formulářů do elektronické podoby, které navíc musíte často tisknout a přinést na úřad

Chceme také zřízení centrálního informačního webu a mobilní aplikace státu s možností aktivní komunikace s občany, kdy vás stát upozorní, na co máte nárok, nebo jaké máte vůči státu povinnosti

10. Stát nechce transparentně nakupovat IT

IT zakázky jsou hodnoceny jako neefektivní a předražené. Přetrvávají problémy s nastavením zakázek jako takových. Velmi často se stává, že systémy jsou závislé na jednom technickém řešení, na jednom dodavateli. To mimo jiné způsobuje komplikace s modernizací a cenou.

Návrh řešení


Zbavíme se nevýhodných a předražených služeb a prosazujeme nastavení férového prostředí pro zadávání veřejných zakázek

Požadujeme audit existujících smluv a vytvoření strategie vyvázání se z nevýhodných a nesystémových zakázek

Budeme vyžadovat zodpovědnost dodavatelů za chyby v jimi dodaných produktech a službách

11. Občané nemají šanci prověřit hospodárnost podpory do nevládních organizací a jejich činnosti

Chceme, aby se stát choval jako řádný hospodář, veřejné peníze byly pod skutečným veřejným dohledem a občané měli možnost si ověřit do jakých projektů nevládních organizací je investováno z jejich daní, kdo je těmito penězi podporován, co je zvelebováno a komu je pomáháno. Chceme zavést povinnost veřejného slyšení na půdě Poslanecké sněmovny před poslanci, on-line přenášené a tím konečně dostupné široké veřejnosti. Kdo stojí o podporu z veřejných peněz, musí svůj nevládní projekt a zastupovanou organizaci transparentně představit na tomto veřejném slyšení, obhájit jeho cílení a být pod veřejnou a sněmovní kontrolou. Jsme přesvědčeni, že právě veřejné slyšení je účinná možnost, jak občanům zprostředkovat informace o nevládní pomoci a jejím smyslu. Také i efektivně posoudit opodstatněnost projektů, zda si skutečně zaslouží podporu z daní českých občanů. Odpadnou spory a zpolitizované boje o politické nevládní organizace a to, zda skutečně pomáhají zájmům občanů České republiky.   

Návrh řešení


Zavedeme povinnost veřejného slyšení na půdě Poslanecké sněmovny před poslanci, on-line přenášeného a tím konečně dostupného široké veřejnosti, pro všechny nevládní organizace, které se budou ucházet o státní podporu své činnosti a jejich projektů

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy