Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

1. Panují velké regionální rozdíly mezi školami

V českém školství se prohlubují rozdíly mezi kraji a koronavirová pandemie to ještě znásobila. Namísto jednotného standardu, důrazu na srovnatelnou kvalitu výuky, je české školství roztříštěné mezi 3 500 zřizovatelů a tím i různě kvalitních přístupů. České školství úpí pod nesmyslnou byrokracií, nedostává se podpory učitelům v rozvíjení výuky. Každá druhá obec má svou školu a její kvalita často odpovídá kvalitě ředitele. Nejvíce bity jsou děti na západě republiky. Hnutí Přísaha chce pomoci takovým změnám, které povedou ke garanci stejné kvality v celé republice, nehledě na původ dítěte a příjmy rodičů. Žák z Děčína musí být vzděláván stejně kvalitně jako žák v Praze či Olomouci. Společně s předškolní výchovou by právě toto opatření mělo pomoci k vyšší sociální mobilitě. Chceme, aby české děti dostaly stejnou šanci na úspěch, nehledě na své bydliště a rodinné zázemí. Odstraníme zatěžující duplicitní vykazování, zajistíme provázanost školních informačních systémů s příslušnými institucemi a podpoříme vytvoření registru pracovníků ve školství. Zasadíme se o zkvalitnění přípravy pracovníků ve vzdělávání na výkon povolání a nastavíme funkční a ucelený systém výběru, přípravy, adaptace, rozvoje a hodnocení ředitelů a učitelů, včetně začínajících učitelů. Je zásadní, aby fungoval a byl aktualizován jednotný informační systém pro pedagogy a vedoucí pracovníky ve školství.

Návrh řešení


Zrušíme regionální rozdíly ve školství. Zavedeme garanci kvality v celém Česku. Žák z Děčína musí být vzděláván stejně kvalitně jako žák v Praze či Olomouci

2. V mateřských školkách je málo míst

Pro každé páté dítě není ve školce místo, zvláště ve městech. Stát nemá příliš možností jak podpořit vznik jeslí, mateřských a základních škol, protože jsou v pravomoci obcí. Chceme společně s městy a obcemi najít účinný způsob jak podpořit vznik těchto, pro budoucí úspěch a vzdělání dětí, nesmírně důležitých vzdělávacích zařízení. Zároveň chceme pomoct rodičům obecně lépe skloubit možnost práce a dobrého rodičovství. Podporujeme proto i prodloužení provozní doby mateřských škol a školních družin. Hnutí Přísaha chce skutečně pomoct pracujícím rodičům.

Návrh řešení


Zvýšíme investice do předškolního vzdělávání a základních škol. Tím zajistíme lepší dostupnost jeslí a školek

Prodloužíme provozní doby mateřských škol a školních družin

3. Sehnat řemeslníka je čím dál tím větší problém. Praktické obory nemají společenskou prestiž

Nedostatek kvalitních řemeslníků, přehlížení řemesla, odtrženost vzdělání postaveného jen na teorii, namísto reálné praxe. To chce hnutí Přísaha napravit. Inspirujeme se úspěšnou praxí Nizozemí, Rakouska a Německa a chceme výrazně a hlavně celostátně podpořit maximální rozvoj duálního školství, tedy kombinace teorie ve škole a praxe ve firmách či u živnostníků. S jediným cílem, zlepšit šance všech dětí na úspěch, zajímavou práci, ale i atraktivní finanční ohodnocení a obnovit skvělou pověst českého řemesla a praxe.

Návrh řešení


Budeme trvat na rozvoji duálního a učňovského školství a podpoříme praktický výzkum

4. Škola nepřipravuje na komplikovaný život 21. století

Obklopuje nás náročné právní a finanční prostředí, čelíme složitým životním situacím, které mají dalekosáhlé právní dopady. První smlouvy a bankovní účty, půjčky, hypotéky, spotřebitelské právo, pojištění, práva zaměstnance a zákazníka. Často toho zneužívají predátoři, kteří parazitují na neznalosti a dobrotě lidí. Mnohé se učíme za pochodu až po škole, kde se to neprobírá. To chceme změnit. Vedle posílení spravedlnosti ve státě podpoříme rozvoj finanční, právní a občanské gramotnosti na školách, ať už odmala jsou děti vedeny ke svým právům, ale i povinnostem, ať vědí, jak se mohou účinně bránit.

Návrh řešení


Do škol zavedeme skutečné vzdělávání v oblastech finanční, právní a občanské gramotnosti, které splňuje nejen formální požadavky, ale i ty reálné

5. Učitelé nemají dostatečnou podporu ve vlastním vzdělávání

Základním stavebním kamenem každé úspěšné školy jsou kompetentní a motivovaní ředitelé a učitelé. To jsou ti, kteří určují kvalitu jednotlivých škol, dokáží vytvořit podmínky k tomu, aby všichni žáci mohli naplno rozvinout svůj potenciál. Aktuálně může zřizovatel školy, často bez hlubší znalosti školního prostředí a vzdělávacího systému celkově, jmenovat do funkce ředitele toho, koho chce a nemusí brát ohled na výsledek konkurzního řízení a doporučení odborné komise. Jako zásadní pro podporu kvalitní výuky a řízení škol vnímáme nastavení dlouhodobé, celkové podpory ředitelů a pedagogů škol a s tím související přípravu na výkon učitelské a ředitelské profese.

Návrh řešení


Zasadíme se o zkvalitnění přípravy pracovníků ve vzdělávání. Požadujeme mnohem větší provázanost studia a praxe na vysokých pedagogických školách. Prioritou je celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů škol tak, jako je to například v případě lékařů

Budeme trvat na tom, aby učitelé a ředitelé škol zapracovali zkušenosti z distanční výuky během koronaviru a podporovali děti ve schopnosti samostatně se vzdělávat

6. Společné vzdělávání není vždy tou nejvhodnější volbou

Ne pro každé dítě je navštěvování běžné základní školy tou nejvhodnější volbou. Pokud žák pouze sedí ve třídě a nerozumí většině obsahu probíraného učiva za předpokladu využití všech podpůrných opatření, je to pro něj velmi demotivující a samotný žák nikterak nerozvíjí své dovednosti v oblastech, které mu jsou vlastní, ale při výuce v běžném vzdělávacím proudu se jim nevěnuje pozornost. Kýžený efekt, že díky začleňování naprosto všech žáků do běžného vzdělávacího proudu bude společnost do budoucna tolerantnější vůči lidem s odlišnými potřebami, nepřichází, ba naopak paradoxně dochází ještě k většímu odstupu. V mnohých případech není inkluze prospěšná jak pro samotné dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, tak ani pro žáky bez těchto specifických potřeb. Není však přijatelné, aby děti pouze kvůli svému smyslovému nebo tělesnému postižení nemohly navštěvovat běžné školy, jak se často dělo před zavedením inkluze do českého vzdělávacího prostředí.

Návrh řešení


Budeme usilovat o zlepšení kvality speciálního vzdělávání a zároveň o začleňování žáků a studentů s tělesným nebo smyslovým postižením do běžného vzdělávacího proudu. Budeme usilovat o celospolečenskou osvětu tak, aby byli lidé se specifickými potřebami bráni za běžnou součást našich životů. Toho dosáhneme společnými volnočasovými aktivitami pro všechny děti bez ohledu na jejich specifické vzdělávací potřeby

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy