Jeden metr
na všechny

Zrušíme dvojí spravedlnost

1. Česko má pomalé soudy a vymahatelnost práva je nízká

Zdlouhavé soudy, kdy finální soudní rozhodnutí přichází až po deseti letech, není bohužel ničím výjimečným. Často padají velmi rozdílné verdikty nad obdobnými delikty. Soudní výroky jsou složitě dohledatelné. Trpíme nízkou systémovou transparentností našich soudů. Měřeno průměrnou délkou rozřešení soudních sporů máme jeden z nejpomalejších justičních systémů v Evropě. Výjimkou jsou pouze trestní kauzy u bagatelní trestné činnosti. České soudnictví jako kdyby často zapomínalo, že i rychlost soudního verdiktu patří mezi základní znaky spravedlnosti a práva občana. Kde lidé nevěří ve spravedlnost, tam neradi žijí, nevychovávají své děti, nepodnikají, neberou stát za svůj. To chceme změnit.

Návrh řešení


Zrychlíme soudy zjednodušením trestního řízení, změnou organizace práce soudů například přesunem soudců podle zatížení soudů

Zavedeme zveřejňování rozsudků na jednom místě

2. Závažným případům není věnována potřebná pozornost a některá soudní rozhodnutí jsou sporná

Závažné soudní kauzy často soudí soudci bez znalosti dané problematiky, jsou závislí na znaleckých posudcích, které však mohou být zkreslené. Při závažných kauzách je to velký problém. Závažné kauzy se mohou dostat k soudcům s minimálními zkušenostmi, přitom jde často o případy se škodou několik set milionů korun. Hnutí Přísaha chce navíc zpřetrhat případné nekorektní vazby v justici. Spravedlnost nesmí být jen pro vybrané.

Návrh řešení


Zřídíme speciální soudce a jejich senáty a podpoříme systém anonymního, náhodného přidělování spisů soudcům

Budeme trvat na vzdělávání soudců v Justiční akademii Ministerstva spravedlnosti a nastavíme kreditový systém celoživotního vzdělávání soudců s postihem v případě neplnění této povinnosti

3. Máme zastaralý trestní řád

České soudní řízení se často neúměrně vleče, zvláště v případě složitějších procesů. Naše právo se řídí trestním řádem z roku 1961, reálný život, a hlavně zločin je však často už zdaleka jinde. Obhájci často používají sofistikované obstrukce, spravedlnost se relativizuje několikaletým zpožděním. Čím déle soudní řízení trvá, tím více nás ekonomicky stojí a především společensky bolí. Morálku ohýbá podruhé a bezpráví násobí.

Návrh řešení


Prosadíme nový trestní řád, který zjednoduší a zkrátí trestní řízení

Nový trestní řád musí psát odborná akademická obec, ne zájmové skupiny

4. Výběr nejvyššího státního zástupce podléhá politikaření

Státní zástupci jsou závislí na libovůli vlády, která může kdykoliv odvolat Nejvyššího státního zástupce a jmenovat nového, tím ovlivnit fungování, priority a pracovitost všech zbývajících v rámci celé soustavy. Je nutné posílit nezávislost a principiální nestrannost státního zastupitelství, aby na něj nemohli politici vytvářet nátlak, a tím zprostředkovaně ovlivňovat vyšetřování.

Návrh řešení


Prosadíme schválení zákona o státním zastupitelství, který bude řešit i transparentní výběrové řízení a délku mandátu funkcionářů soustavy státních zastupitelství

5. Advokáti nepodléhají dostatečné kontrole

Ročně se na Advokátní komoru obrátí stovky lidí se stížnostmi na činnost jednotlivých advokátů. Pokud porovnáme počty stížností a počty advokátů, kteří byli za své chybné kroky vyloučeni, pak se jedná o promile takových případů. Advokáti podle našich informací drží při sobě a i v případě závažných pochybení nedochází k jejich přísným postihům.

Návrh řešení


Chceme, aby pod samosprávou Advokátní komory (AK) působil profesní nezávislý orgán tvořený lidmi, kteří se profesionálně zabývají disciplinárním řízením a byl složený ze zaměstnanců AK, kteří se na plný úvazek věnují kontrolní činnosti. Lidmi, kteří by nevykonávali advokátní praxi, ale zabývali by se pouze tímto řízením v pozici zaměstnanců AK

6. Riziko masové migrace ani přes pandemii covidu nezmizelo

Světová politika zdivočela a jedním z plodů nestability je nelegální migrace, která se pro některé politiky stala způsobem nátlaku. Pokud chceme obstát a uhájit naše hodnoty, musíme účinně odpovědět. Zpřísnit postihy převaděčů, tvrdě zakročit vůči migrační mafii, která bohatne na neštěstí jiných. Musíme efektivněji chránit naše hranice, i ty společné unijní, pomoci skutečně potřebným v nouzi, ale ekonomickou migraci naopak nepodporovat a jasně odmítnout. Lidé ve svízelné situaci si pomoc zaslouží, ale pokud chce někdo v České republice žít, nemůže pouze brát, musí se na chodu státu a společnosti také aktivně podílet.

Návrh řešení


Odmítáme migrační kvóty a budeme pro velmi přísné postihy převaděčů

Opětovně osamostatníme cizineckou policii k účinnější ochraně hranic a boji proti převaděčství a nelegálnímu zaměstnávání

7. Nelegální zaměstnávání cizinců je problém

Migrace pracovní síly zatím nebyla řízena. To neumožňuje růst kvalifikované práce, vytváří bezpečnostní problémy a nepřináší ekonomický efekt státu. Naopak vytváří korupční prostředí, přetěžuje zdravotní systém, neumožňuje začleňování cizích pracovníků do společnosti, tím zvýšení bezpečnosti, a její proklamovanou národnostní pestrost ani plánovaný rozvoj na místní úrovni, zejména bydlení, vzdělávání. Odrazuje i vysoce kvalifikovanou výzkumnou pracovní sílu, která má vysokou nabídku z okolních států, protože u nás všechny hází do jednoho pytle. Přitom právě vysoce kvalifikovaná pracovní síla je prvním krokem k výrobě s vysokou přidanou hodnotou.

Návrh řešení


Po vzoru Německa chceme vytvořit koordinační agenturu pod záštitou Ministerstva vnitra, která by měla na starost povolování zaměstnávání cizinců, jejich evidenci a kontroly. Bude spolupracovat s Hospodářskou komorou a firmami. Zároveň budou mít cizinci jistotu, že tu nejsou načerno a budou mít férové podmínky

8. Závažné zločiny potřebují i specializované policejní útvary, které v minulosti zanikly

Sloučení specializovaných policejních útvarů přineslo byrokratický chaos namísto efektivní práce a specializované znalosti a zkušenosti. Vznik neřiditelných molochů, kde namísto důrazu na operativnost, práci v terénu, práci s informátory a informačními zdroji převládl formalistický styl práce, přebujelé papírování a práce za stolem. Hnutí Přísaha chce zpět specializované útvary, které budou řešit problematiku, na kterou jsou daní policisté skutečnými odborníky. Finanční policie, Korupce a závažná hospodářská trestná činnost, Organizovaný zločin a terorismus, Protidrogová policie, Kybernetický útvar. Tyto útvary samozřejmě budou a musí úzce a profesionálně spolupracovat, ale navíc musí mít aktivní zkušenost s terénem a jasnou odpovědnost, ne že všichni dělají všechno a hlavně byrokracii.

Návrh řešení


Obnovíme specializované policejní útvary. Budeme trvat na principu méně papírování, více práce v terénu

9. Vznikají oblasti, kam právo a spravedlnost nemůže

Jsme svědky existence celé řady lokalit v zahraničí, kde neplatí zákony domovské země, kdy se těmto „no-go zónám“ policie a bezpečnostní složky vyhýbají obloukem a vládnou v nich kriminální gangy a mafie. Na úkor důvěry občanů daných zemí. Nechceme, aby ke stejnému průšvihu došlo v České republice a z několika stovek existujících vyloučených lokalit nám postupně vznikly oblasti, kde neplatí český zákon a bezpečí.

Návrh řešení


Důraznými kontrolami a dodržováním pravidel nepřipustíme rozšiřování lokalit, kde by nebyly vymahatelné zákony České republiky

10. Policie není skutečně nezávislá

Policie se dnes potýká s napojením na politiku, policejní prezident by neměl být člověkem konkrétního ministra a aktuální vládní garnitury. Policie pak není skutečně nezávislá, zodpovídající se pouze zákonům České republiky a operativní. Naopak je často opatrná, formalistická, zavalená nesmyslnou byrokracií a papírováním. Zároveň musí skončit doba, kdy 50 až 70 % pracovní doby policisté tráví povinným papírováním za stolem. Chceme je dostat do ulic, hnutí Přísaha má připravené konkrétní recepty jak zefektivnit činnost Policie ČR a opět ji vrátit do terénu.

Návrh řešení


Odpolitizujeme funkci policejního prezidenta a snížíme zbytečnou administrativu, tím dostaneme více policistů do terénu

11. Oběti trestných činů trpí dvakrát a často nemají zastání

Boj proti kriminalitě v České republice trpí soudní zdlouhavostí, kdy adekvátní trest přichází často až po mnoha dlouhých letech. Chceme, vedle zrychlení práce soudů a zjednodušení trestního řádu, aby oběť trestného činu často netrpěla dvakrát neschopností dobrat se rychlé spravedlnosti. Chceme i více a systémově pomoci obětem trestných činů, obětem násilí, zvláště stále neprávem přehlíženého domácího násilí. Všechna konkrétní zlepšení tímto směrem mají jasnou podporu hnutí Přísaha.

Návrh řešení


Podpoříme programy na pomoc obětem násilí, zvláště domácího

Zpřísníme tresty za týrání starých lidí a týrání zvířat

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy