S kým tvoříme 
program Přísahy

Hnutí Přísaha chce spravedlivé Česko.  Program, se kterým předstupujeme před vás, voliče, vzniká i díky konzultaci s odborníky daných oblastech.  Na této stránce je postupně představujeme.


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA

Zdravotnictví

Přední český lékař, biochemik a patobiochemik. V letech 2012 až 2020 děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od září 2020 do ledna 2021 náměstek ministra zdravotnictví ČR, člen krizového štábu ČR. Od roku 2007 až doposud přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze a v současnosti proděkan 1. LF UK pro zahraniční vztahy. Držitel zlaté medaile UK. Přísaze bude radit v oblasti zdravotnictví.

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Hospodářská politika


Přední český ekonom působící v oboru hospodářské politiky na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 je členem vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE a v letech 2007 až 2016 byl členem či místopředsedou správní rady Univerzity Karlovy. V zahraničí působil v Evropské investiční bance v Lucemburku. Členem bankovní rady České národní banky byl 12 let a po tuto dobu zastupoval ČNB v IRC (International Relations Committee) při Evropské centrální bance. Řadu let vedl Konsolidační banku Praha a Českou konsolidační agenturu. Pracoval ve funkci předsedy či místopředsedy dozorčích rad několika významných průmyslových podniků a finančních institucí. Mezi hlavní oblasti jeho profesního zájmu patří národohospodářské rozhodování, měnová politika, vztah mezi měnovou a fiskální politikou, makroekonomická analýza, přínosy a rizika měnové unie, finanční trhy, peněžní oběh a platební styk. K těmto tématům se vyjadřuje v domácích i zahraničních odborných publikacích a v tisku. Rád pečuje o les a pobývá v přírodě. S Přísahou spolupracuje v oblastech hospodářské politiky a finančních trhů.


RNDr. Jiří Hynek

Obrana a bezpečnost 

Český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru, vedoucí delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro průmysl (NATO Industrial Advisory Group) a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Přísaze bude radit v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Mgr. Nicole Fryčová

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Česká paralympionička, bronzová medailistka ze Světových her zrakově postižených sportovců, absolventka práv Univerzity Karlovy. Věnuje se odstraňovaní bariér a stereotypů vůči lidem se zdravotním postižením. Předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením, externí spolupracovnice s Kanceláří veřejného ochránce práv.
Přísaze bude radit s vytvořením společnosti, kde jsou lidé se zdravotním postižením bráni jako rovnocenní partneři bez ohledu na jejich zdravotní postižení.


Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Zemědělství, životní prostředí a lesnictví

Ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze se specializuje na problematiku půdní klasifikace, ochrany půdy před degradačními faktory, produkčními a mimoprodukčními funkcemi půdy, hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha.
Zároveň je vysokoškolským pedagogem na České zemědělské univerzitě v Praze, na Fakultě životního prostředí, kde je odborným garantem předmětů Ochrana půdy.
Za svoji vědeckou činnost obdržel Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a uznání Akademie zemědělských věd.
Přísaze bude radit v oblasti zemědělství a ochrany půdy.

Ing. Jana Chaloupková, Ph.D.

Zahraniční vztahy

Diplomatka, spisovatelka. V českých diplomatických službách se po dobu 28 let věnovala především rozvoji bilaterálních a multilaterálních vztahů, pomoci českým občanům, výkonu vízové agendy a veřejné diplomacii. Po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor zahraniční obchod a mezinárodní ekonomické a politické vztahy) nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Působila v odborech politických (americkém, asijském a blízkovýchodním), v sekci konzulární a vízové a také v odboru kultury, vědy a krajanských vztahů. Jako diplomatka sloužila dlouhodobě na českých velvyslanectvích v Thajsku, Brazílii, Jižní Koreji, na Filipínách a v Maroku. Má široké jazykové znalosti a za svou kariéru získala řadu ocenění.

Ing. David Sochr, Ph.D.

Energetika a životní prostředí

Z nuly vybudoval stabilně fungující společnost s deseti zaměstnanci v oblasti bioplynových stanic a plynových kogenerací. Absolvent ČVUT, České zemědělské univerzity a stáže ve Finsku na Tampere University of Technology. Působil v týmech rozvíjejících nové projekty obnovitelných zdrojů energie ve společnostech E.ON a ČEZ v Česku i zahraničí.
Přísaze bude radit v otázkách životního prostředí a energetiky.

Petr Klimek

Digitalizace státní správy

Fanoušek techniky, informatiky, robotiky a motorek. Začínal jako programátor, IT specialista a správce počítačových sítí. Více jak dvacet let působí v roli manažera informačních technologií. V současné době vede oddělení informačních systémů ve společnosti 2N Telekomunikace a.s. Jednou z hlavních oblastí jeho práce v roli manažera informačních technologií je strategická úroveň digitalizace služeb. 

Mgr. Bc. Zdeňka Víchová, MBA

Veřejná správa

Rodačka z Litomyšle s třicetiletou pracovní zkušeností u Policie České republiky. Začínala jako asistentka a svojí pílí a vzděláním se vypracovala na vedoucí expozitury Národní protidrogové centrály v Hradci Králové.
V současnosti pracuje na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě na odboru dopravy a Přísaze bude radit v otázkách veřejné správy.

Další odborníky, se kterými tvoříme program Přísahy, budeme postupně představovat na této stránce. 

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy