Zachováme
dostupné
a moderní zdravotnictví

1. Reálně hrozí snahy o privatizaci nemocnic a ohrožení dostupnosti základní péče

Chceme se zaměřit na dostupnost kvalitní péče pro všechny. Budeme podporovat propacientskou racionalizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče, od péče urgentní po hospicovou, s přihlédnutím ke komplikovanosti působené různou zřizovatelskou a vlastnickou strukturou.

Je potřeba dosáhnout mnohem větší propojenosti ambulantní a lůžkové péče a nastartovat vylepšování péče za aktivní účasti lékařů, pojišťoven a akademických odborníků. To je nezbytný základ definice struktury, provázanosti a dostupnosti prvků této sítě péče o pacienta.

Návrh řešení


Postavíme se proti privatizaci páteřních nemocnic

Prosadíme větší propojenost ambulantní a lůžkové péče, která přinese lepší dostupnost péče všem

2. Zrušme hloupé byrokratické výdaje ve zdravotnictví

Pandemie koronaviru ekonomicky vyčerpala zdravotnictví. Přísaha rozhodně nechce omezovat investice do šíře péče o pacienty, začněme tedy ořezávat zbytný, často byrokratický tuk. Začněme sloučením dvou zdravotních pojišťoven, které jsou pod vládou. Spojíme Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR.

Proč držet dvojnásobné výdaje za dvojí management, administrativu, IT a úřednický aparát? Sloučením nejenže ušetříme zbytné náklady, ale navíc vznikne silnější, tím ekonomicky perspektivnější zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Ve výsledku by pacient měl jen získat.

Návrh řešení


Navrhujeme sloučení dvou zdravotních pojišťoven pod vládou, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, do jedné. Ušetřené peníze investujeme do péče o pacienty

3. Neexistuje jednotná elektronická zdravotní dokumentace

Elektronizace zdravotnictví patří mezi priority hnutí Přísaha. Plně podporujeme rozvoj elektronické zdravotní dokumentace. Důsledně budeme trvat na tom, aby elektronizace byla naprosto bezpečná a nemohlo v žádném případě dojít k jakémukoliv ohrožení dat. To je pro nás nezbytnou podmínkou. Zajistíme, aby byl celý proces transparentní a účelný pro lékaře, pacienty a celou společnost. Služby a nástroje elektronizace jsou však mnohem širší. Jsou nezbytným předpokladem pro epidemiologické studie, preventivní programy, návrhy efektivizace zdravotní sítě, sledování a predikce potřeb zdravotnického personálu. Ve svých důsledcích může rovněž omezovat střety zájmů a zneužívání zdravotnických služeb a provozů na systémové i individuální úrovni.

Návrh řešení


Podpoříme rozvoj elektronizace zdravotnictví a telemedicíny podle příkladu Izraele, digitalizace zvýší komfort pacienta a sníží zbytečnou byrokracii pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál

4. České zdravotnictví musíme udržet na světové úrovni

Biomedicínská věda je hybatelem medicíny a neustále posouvá možnosti toho, co dokážeme nemocným nabídnout. Hnutí Přísaha se zasazuje o racionalizaci finanční podpory vědy a výzkumu z hlediska jejího směřování i způsobu a přehlednosti administrace. Pro tyto účely chceme využít i finanční prostředky z Národního programu, který se vyjednává s Evropskou komisí. Slibujeme si od toho velké šance pro modernizaci ve zdravotnické péči a výzkumu.

Návrh řešení


Podpoříme výzkum a vývoj léčiv na českém území

5. V různých regionech panuje často velmi rozdílná kvalita zdravotní péče

Kontrola kvality je nezbytnou součástí každé služby, ve zdravotnictví je její význam obzvlášť důležitý. Chceme využít celou řadu věcí, které dnes existují na papíře, ale jejich aplikace není stoprocentní. Usilujeme o rozvinutí průběžného sledování kvality péče. Podpoříme využití dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a zdravotních pojišťoven tak, aby získané informace sloužily k efektivnímu nastavení systému ve prospěch pacientů.

Návrh řešení


Budeme trvat na důsledné kontrole kvality péče a na garanci péče ze strany státu

6. Česko trápí nedostatek lékařů

Chceme dostatek lékařů tam, kde jsou potřeba. Obsah i formy specializačního vzdělávání vyžadují postupnou revizi. Je třeba je nastavit jak přátelsky vůči jeho studentům, tak jej i využít pro stabilizaci zdravotnického systému. Naším cílem bude rovněž otevřít odbornou diskuzi o rezidenčních místech. Je to mimo jiné nástroj, se kterým stát může pracovat ve chvíli, kdy potřebuje obsadit místa v konkrétních regionech a specializacích.

Návrh řešení


Budeme se snažit o to, aby na rezidenčních místech lékaři dostali celou částku, kterou nemocnice na toto místo dostane od státu. V souvislosti s rezidenčními místy bychom chtěli otevřít hledání řešení závazku lékařů neboli motivaci pro to, aby lékaři ihned po získání specializace neměnili svá pracoviště

Spustíme se zdravotními pojišťovnami a odborníky hledání řešení o zpřístupnění zdravotnické péče, zvláště v příhraničí. Například skrze zavedení povinnosti poskytnout péči pacientům s veřejným pojištěním jako podmínku otevření lékařské praxe (u lékařů, kteří v současnosti nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou a věnují se výhradně privátní klientele v příhraničí)

7. … a také nedostatek sester a dalšího zdravotního personálu

Naši zemi trápí dlouhodobý nedostatek zdravotních sester a zdravotnického personálu. Tento problém ještě znásobila koronavirová pandemie. Sestřičky musely zůstat doma, aby se postaraly o své děti. Poučili jsme se a máme dobré řešení. Hnutí Přísaha podpoří zavedení školkových zařízení v nemocnicích, které budou mít nonstop režim, tím budou dostupné zdravotníkům pracujícím na směny. Pacienti získají dostupné kvalitní zdravotníky, pracovníci ve zdravotnictví pak šanci snadněji skloubit rodičovství a náročnou práci. Vydělá na tom celá společnost.

Návrh řešení


Podpoříme čtyřiadvacetihodinová školková zařízení v našich nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Tím zvýšíme počet zdravotníků a zlepšíme jejich pracovní podmínky

Jsme pro zrušení duplicitní sesterské dokumentace, tzv. piškvorek, a pro audit administrativní zátěže, kdy podporujeme zrušení nesmyslné a duplicitní byrokracie

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy