CHCEME PROVĚŘIT VŠECHNY STÁTNÍ COVIDOVÉ ZAKÁZKY

To, co vláda předvádí v nouzovém stavu, je PRIVATIZACE ČÍSLO 2. Miliony a miliardy z našeho společného rozpočtu tečou do kapes naprosto pochybných firem. Mají sídla v Karibiku, jsou napojené na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to překupníci s čínskými respirátory.

Za celé hnutí Přísaha říkám jasné dost. Chceme provést audit všech veřejných zakázek od prvního nouzového stavu na jaře 2020 až po ten poslední. A všechny viníky potrestat. Ne bílé koně, ale skutečné příjemce peněz.

ČAS NA SPRAVEDLNOST

Politika je služba lidem. Bez rozdílu pohlaví, vyznání, barvy pleti, orientace či politického přesvědčení. To by mělo být samozřejmé, ale dneska není. Čím dál víc se přihlíží na zájmy různých zájmových skupin, často placených z našich daní, které aniž by byly kýmkoliv voleni, velmi hlasitě a neurvale prosazují své zájmy. Jejich zájmem je navíc často lidi rozdělit a poštvat proti sobě a z toho pak těžit. To pak odnáší lidé, kteří tvrdě pracují, platí daně a vychovávají děti.

Chceme a budeme sloužit lidem, občanům naší země, postavíme se čelem k nespravedlnosti a rozkrádání státu. Postavíme se čelem k aktivistickým nesmyslům, které zamořují naši společnost. Postavíme se na stranu lidí, kteří jsou základem naší společnosti. Na stranu těch, kteří vytváří prokazatelné a trvalé hodnoty, a kteří od státu očekávají zaručenou míru svobody na jedné straně a sociální jistoty na druhé straně.

Stát musí podporovat podnikání a ekonomický růst na straně jedné a zároveň zajišťovat pomoc a důstojnou životní úroveň pro ty, kteří celý život pracovali nebo se dostali do složité situace. Chceme silnou, svébytnou, bezpečnou a konkurenceschopnou zemi. Chceme stát, kde platí spravedlnost a při vymáhání zákona pravidlo padni komu padni.

Problémy, které nás obklopují, budeme řešit komplexně. To znamená, že neslibujeme zázraky na počkání. Cesta, na kterou se chceme vydat, může být v řadě případů dlouhá. Nechceme slibovat nesplnitelné a zázraky do druhého dne. Některá řešení ale naopak nebudou složitá, ani nebudou trvat dlouho a nebudou nás stát ani moc peněz. K těmto řešením bude ale potřeba dvě věci. Odvaha a důslednost.

Tady je sedm konkrétních oblastí, které považujeme za nejdůležitější.

Jeden metr na všechny

Právo a zákony musí platit bez výjimky pro všechny stejně, nehledě na adresu a příjem. I pro politiky, ústavní činitele a mocné. Právo musí být vymahatelné a rychlé. Jeden nový zákon rovná se dva staré pryč - zjednodušíme trestní řád plný přílepků a výjimek. Dlouhá soudní řízení, nedůvěra občanů v soudní systém a v právo jako takové, pocity nespravedlnosti, propojení policie, ale i justice s politikou, špatné hospodaření s veřejnými prostředky, trestní řád z roku 1961, chybějící policisté v ulicích. Budeme usilovat o to, aby z policistů byli opět strážci zákona, a ne úředníci. To jsou věci, které chceme napravit.

Budeme bojovat za právní stát a právo. Právní procesy musí být předvídatelné. Našim cílem bude i zjednodušení právního řádu. Chceme zpět specializované policejní útvary, tedy finanční policii, útvar proti korupci a závažné hospodářské trestné činnosti, útvar proti organizovanému zločinu a terorismu, protidrogový útvar a nově kybernetický útvar. Chceme zavést systém speciálních soudců, zaměříme se na dlouhodobé povinné vzdělávání soudců a budeme usilovat o nový trestní řád, který bude odpovídat 21. století. Podpoříme zákon o lobbingu a zákon o prokazování původu majetku. Jediný důvod, proč tyto zákony ještě nemáme je, že to některým politikům a jejich kmotrům vyhovuje.

Důsledná ochrana veřejných peněz

Budeme usilovat o vznik registru dotací po vzoru registru smluv. Nepřehledné veřejné zakázky, spousta byrokracie a podmínky šité na míru, nepřehledné dotace, chybějící kontrola účelnosti. Místo toho, aby peníze pomáhaly konkrétním smysluplným projektům. Vznikají projekty jen proto, aby mohly být čerpány dotace, ovšem bez reálné faktické využitelnosti. Velkým problémem je neefektivní čerpání dotací z Evropské unie. Jednoduše řečeno chaos a korupce.

Zasadíme se o to, aby dotační politika byla jasná, jednoduchá a účelná. To samé platí i pro veřejné zakázky, čím je systém komplikovanější, tím snadněji se v něm schová každá nekalost. Dotace je nutné využít pro podporu růstu ekonomiky a zlepšování infrastruktury, školství, start-upů, vývoje a inovací a kvality života všech lidí v naší zemi. Žádosti o dotace chceme co nejvíce zjednodušit zřízením registru, který bude zcela zdarma a každého srozumitelně provede žádostí o dotace či veřejnou zakázku.

Na straně slabých proti mocným

Rozkrádání státního a lokálních rozpočtů, zhoršující se kvalita vzdělání, nedostupné bydlení. Bobtnající státní správa, neustálý růst nákladů na zabezpečení chodu státu, nezodpovědné rozhazování peněz. Téměř 800.000 fyzických osob evidovaných v Centrálním registru exekucí, tím pádem velmi nízké příjmy těchto obyvatel a ve finále práce načerno, která má dopady jak na státní rozpočet, tak na život jedince do budoucna, jeho příjmy se při práci načerno nezapočítávají do starobního důchodu. Nepřehledné a komplikované dávky v nouzi. Nejistota. Státní správa musí být přehledná, pro občana snadno dostupná a jeho život mu nesmí komplikovat, ale naopak.

V rámci sociální politiky se zaměříme zejména na prevenci pomoci a na zjednodušení a zpřehlednění systému dávek. Prevence je vždy efektivnější a levnější než následná řešení. Dávky mají být pro ty, kteří se ocitli v nouzi, ne pro ty, kteří nemají snahu svou situaci zlepšit. V rámci exekucí budeme prosazovat princip teritoriality, aby se nestávalo, že se s dluhy občanů obchoduje. Finanční gramotnost by měla být součástí běžného vzdělávání v rámci klasických školních předmětů. Budeme požadovat úpravu současného stavu inkluze. Je také potřeba s mnohem větším rozmyslem udílet akreditace soukromým vysokým školám, ale i akreditací některých studijních oborů na vysokých školách státních.  Budeme požadovat personální audit ve státních institucích, které často obsazují politické strany a hnutí svými podporovateli. Systém státní správy musí odpovídat 21. století, bude pro nás velmi důležitá jeho postupná digitalizace.

Země, kde se cítíme v bezpečí

Naše země nyní prochází obrovskou krizí, se kterou nikdo nepočítal. Našim cílem bude, aby bezpečnost státu byla na prvním místě. Musíme být do budoucna připraveni na různé krizové scénáře. Pandemií počínaje, přírodními katastrofami, teroristickými útoky, migrací a válečnými konflikty konče. Plány bezpečnosti státu musí projít revizí.

Chceme, aby důležité sektory, jako je energetika, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, armáda anebo doprava byly řízeny koncepčně, a ne podle aktuálních požadavků klientelistických skupin, lobbistů a některých vybraných podnikatelů ve smyslu “malá domů”. V rámci bezpečnosti státu se zaměříme na všechny oblasti, jako například na potravinovou soběstačnost, dostatek vody, kvalitu půdy, oblast energetiky, dostupnost zdravotnictví, ale také dopravní infrastruktury.

Ukažme sílu v Evropě a ve světě

Mnoho výzev naší doby od nelegální migrace přes globalizaci až po ochranu našeho klimatu nevyřešíme pouze v Česku. Potřebujeme mezinárodní spolupráci a úzkou koordinaci s našimi partnery v Evropě a na celém světě. Česko je zakotvené v západních strukturách EU a NATO a na tom nechceme nic měnit, ale sebevědomě vylepšovat.

Nebudeme se bát. Nenecháme se tlačit do kouta a nenecháme nikoho, aby nám vyhrožoval či nás vydíral. Budeme usilovat o to, aby naše vztahy byly vyvážené a pro obě strany výhodné a korektní. Platí to nejen pro Čínu a Rusko, ale také pro USA či EU. I naši výrobci jsou schopni vyrobit některé zbraňové systémy kompatibilní se systémy NATO, ne vše musíme předraženě kupovat v zahraničí. To samé platí i u pokusů o odzbrojení obyvatel, náš zákon o zbraních je funkční a jedním z nejlepších v Evropě.

Proti převaděčství musíme důsledně bojovat 

V posledních letech, ať se nám to líbí, nebo ne, se setkáváme s nelegální migrací. Nelegální migrace problém je. Někteří jej zlehčují, jiní naopak. Nicméně nemůžeme před ní zavřít oči. Migrační krize, alespoň v podobě, v jaké ji v Evropě zažíváme v posledních letech, není jen a pouze důsledkem bezpečnostní situace v zemích, ze kterých do EU migranti míří. Jedná se také o migraci ekonomickou. Lidé k nám utíkají za lepším životem. V takto obrovských počtech by migrace však nebyla možná bez organizace a spolupráce osob a institucí, které se podílejí na přepravě a zajišťování základních potřeb migrantů. Jedná se jak o převaděčské gangy, tak nevládní organizace. Chyba je ale také na straně některých států, které svou benevolencí současný stav dovolily.

Odmítáme jakékoliv direktivní stanovení kvót pro přijímání nelegálních migrantů. Budeme usilovat o to, aby nelegální migrace byla dle platných zákonů postihována a osoby nacházející se nelegálně na území ČR byly dle práva předány do zemí, ze kterých k nám vstoupily nebo byly deportovány domů. To vše při zajištění mezinárodního práva na azyl. Na úrovni EU budeme tlačit na velkou míru spolupráce v oblasti převaděčství, tresty za tuto aktivitu musí být vysoké. Odmítáme, aby z neštěstí jednotlivců profitovala jiná skupina lidí. Proti převaděčství se musí tvrdě bojovat.

I řada Čechů emigrovala a našla si své místo jinde na světě. Lidé si pomoc zaslouží a my Evropané před nimi nemůžeme zavřít dveře. Ale nejde to zdarma. Pokud tu někdo chce žít, nemůže pouze brát, musí se na chodu státu také podílet.

Odpovědné nakládání s přírodou pro další generace

Sucho, eroze půdy, kůrovec, nízká potravinová soběstačnost, zábor kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu, neefektivní nakládání s odpady - všechny tyto problémy existují. Ale také pomalá a drahá výstavba liniových staveb. Trápí nás také nedostatek bytů.

Budeme se snažit o to, abychom zachovali a zlepšovali vše, co nás obklopuje. Budeme podporovat aktivity, které slouží k udržení vody v krajině. Budeme podporovat ochranu půdního fondu a celého našeho životního prostředí, zákonem stanovíme povinnost budovat vodě prostupné odstavné plochy a parkoviště u veškeré výstavby. Podpoříme řešení erozí a vsakování do půdy moderním hospodařením na bázi precizního zemědělství. Chceme řešit neutěšený stav likvidace splaškových vod. Podpoříme cirkulární ekonomiku. Důležitým tématem, které budeme chtít řešit je předražená voda a odliv miliardových zisků z obchodu s vodou mimo Českou republiku. Pro naši ekonomiku je klíčové dopravní spojení. Vedle dlouhodobě zanedbávané stavby dálnic a silnic se zasadíme o urychlení výstavby rychlotratí, odpovídajících nákladních tratí a terminálů v Česku a urychlené zvýšení podílu nákladní dopravy po železnici.  Dle norem EU by měl být podíl nákladní dopravy ¼ a v roce 2050 poloviční.

BEZ VÁS
TO NEDÁM 

Nejsem miliardář, ani za mnou nestojí žádný velkopodnikatel. Celý život jsem byl státní zaměstnanec a byly časy, kdy jsem obracel každou korunu. Proto si nesmírně vážím každé vaší pomoci.

POZICE PŘÍSAHY


Mohli jste si přečíst na mém Facebooku. Ale možná vám něco uniklo, nebo sociální sítě vůbec nepoužíváte. Tak přesně pro vás jsou následující texty, které se věnují důležitým tématům. 

KDE SE POTKÁME


Organizujeme celonárodní petici pro prošetření covidových zakázek. Chceme, aby měl každý možnost se k tomu vyjádřit, podepsat. Proto máme v plánu objet celou Českou republiku. Tady najdete seznam všech míst, kde bude stát náš petiční stánek a budou na vás čekat naši dobrovolníci.

TÝM ROBERTA ŠLACHTY 


Celý život jsem velel týmům, a proto vím, jak náročné je vybrat si schopné a dobré lidi, kterým můžete důvěřovat. Zároveň vím, že bez týmu člověk nedokáže nic. Tohle jsou lidi, které jsem osobně vybral. Každý z nich je odborníkem ve svém oboru a společně chceme restartovat Českou republiku.

Tomáš Sochr

Ano, jsem to já, kdo se v rámci ÚOOZ podílel na vedení nejznámější politické kauzy, a jsem to já, kdo velel skupině, která zadržela Nagyovou. Cesta do tohoto momentu ale začala v malé vesničce Nenačovice, kde jsem se narodil a kde žiji se svojí manželkou a dvěma syny doteď. Původně jsem si myslel, že se budu věnovat vrcholově sportu, nebo že budu dělat loveckého průvodce. Pak mě ale zlákala policie. Začínal jsem jako řadový detektiv a vypracoval jsem se až na vedoucího odboru nelegálních obchodů na ÚOOZ, kde jsem taky pracoval na případech prorůstaní organizovaného zločinu do politiky. A to jsme u Nagyové. Jedním z důvodů, proč jsme byli schopni odhalit sítě kolem tohoto případu, bylo taky moje působení na Národní akademii FBI v Quanticu ve Spojených státech. Po „slavné“ policejní reorganizaci v roce 2016 jsem společně s Robertem a Jardou Pelcem od policie odešel.

Proč do toho jdu s Robertem? 

Roberta si vážím jako svého přítele. Zažil jsem ho jako svého šéfa a proto vím, že je schopný motivovat spoustu lidí a je schopný dělat rozhodnutí pod extrémním tlakem. Je to člověk s obrovským morálním kreditem prověřený zkouškami z pekla. Vím, že ze své cesty neuhne, tak jak to neudělal za posledních 14 let, co ho znám. Proto do toho s ním chci jít. Bude to nelehký boj, ale za ta léta v bezpečnostních složkách jsme si na život pod neustálým tlakem zvykli.  
 

Jaroslava Pauchová

Moje práce je péče o lidi. Jsem sociální pracovnice v domově pro osoby se zdravotním postižením v Raspenavě. Takže všechnu nespravedlnost, kterou náš stát páchá nejen na těch nejslabších a nejzranitelnějších, jako jsou děti a lidé s postižením, vidím z první ruky. Byrokracie, chaos a neefektivita. S tím se nemohu smířit. Od malička jsem měla ráda řád a pořádek, tak mě k tomu vedl můj taťka, který dělal celníka. A tak k tomu vedu i já svoji šestiletou dceru Jasmínku.

Proč do toho jdu s Robertem? 

Protože v něj mám důvěru. Protože vím, že díky svým životním a pracovním zkušenostem je jediný, kdo je v Česku schopný nastavit řád a spravedlnost. Taky vím, že je jediný, kdo je schopný pracovat pro lidi a občany naší země, a ne pro kohokoliv jiného. 


 


Jiří Komárek

Pokud máte pevný charakter a víte co chcete, tak vás nic nerozhodí. Ani pokus o úplatek, ani pokus o vaši vraždu. Vím, o čem mluvím. Oběma věcmi jsem si prošel. Podsvětí to na mě zkoušelo po dobrém i po zlém. Nic z toho jim nevyšlo. U policie jsem začínal jako pochůzkář a vypracoval jsem se na šéfa ostravské expozitury ÚOOZ. Po „slavné“ policejní reformě v roce 2016 jsem od policie odešel. Teď chci sloužit pravdě a pořádku v Přísaze.

Proč do toho jdu s Robertem?

Robert je vlastenec a patriot. Nikdy si ho nikdo nekoupí a nikdy neuhne. To všechno máme společné. 

Eva Gajdošík

Můj život a čas se dělí mezi dva kontinenty. Evropu a Austrálii. V Austrálii mám manžela a naši firmu, v Česku jsem ale doma. Pocházím ze Zlínského kraje, z městečka Napajedla. Tady jsem prožila dětství a tady jsem po revoluci založila svou první realitní kancelář. Prodávat lidem domy a tvořit s nimi jejich domovy mě vždy bavilo. A jsem v tom dobrá. Proto jsem nezůstala jenom u prodávání a vrhla jsem se taky na opravování a stavařinu. Výsledkem toho je 40 spokojených rodin v bytovém domě u nás v Napajedlech a zrekonstruovaný zámek, který se otevřel všem a vrátil zpátky na mapu České republiky.

Proč do toho jdu s Robertem? 

Robert Šlachta je pro mě člověk, který je rovný, jasný a jednoznačný. Vím, že za ním není žádný kmotr a nikdo si ho nekoupí. To považuji za základní věc, na které můžeme stavět. Robert pro mě není nový člověk. Jeho práci jsem sledovala od začátku, když byl na ÚOOZ. Už tehdy mi bylo jasné, že umí odolávat tlakům a ze své pozice nikdy neuhne. Tím mi dokázal, že je nezkorumpovatelný a pokud někdo v Česku bojuje proti korupci, tak je to Robert.


 

Jaroslav Pelc

Svou kariéru jsem začal na ulici. Jako pořádkový policista. Pak jsem přešel přes různé útvary kriminální služby až k práci na ÚOOZ. Tam jsem zakládal úplně nový odbor zaměřený na mezinárodní trestnou činnost v oblasti závažné majetkové trestné činnosti. Co to znamená? Především krádeže aut. Po celé Evropě. A jejich následná legalizace v České republice. Ale nejen to. Tato kriminalita je páchána vysoce organizovanými mezinárodními gangy a je často propojena s další trestnou činností, především drogy, zbraně, násilí. Jsem pyšný na to, že jsme společně s mými kolegy vypracovali úplně nový systém odhalování odcizených legalizovaných vozidel, díky čemuž se podařilo v celé republice odhalit desítky tisíc případů aut, z velké části odcizených v zahraničí. To je i mnoho lidí, kterým se zpětně dostalo spravedlnosti. Jsem hrdý i na mnoho případů vyřešených ve spolupráci s kolegy ze zahraničí, především z Německa, Rakouska a Slovenska, ale i dalších zemí, z nichž některé byly realizovány i v rámci mezinárodního vyšetřovacího týmu, který jsem vedl.

Proč do toho jdu s Robertem?

S Robertem se známe dvanáct let. Začali jsme jako kolegové a od klasického pracovního vztahu se z nás stali skutečně dobří přátelé. V roce 2016 jsme po „slavné“ reorganizaci policie společně z ÚOOZ odešli. S Robertem se jedná přímo, jasně a bez okras. Víte, že když si s ním podáte ruku, tak to platí. Proto pro mě bylo jasné, že když si podáme ruku na vstup do politiky, tak všechno, pod co se podepíše, bude platit.
 

Veronika Fejklová

Tah na branku a kreativní řešení. To je to, co mi v české politice chybí. Pracuji jako interiérová designérka a všechno, co ve své práci vytvořím musí mít hmatatelný výsledek, protože naplňuji představu klienta. Nemůžu se za nikoho schovávat a vyhnout se odpovědnosti. Tak jsem to měla celý život. Odešla jsem do zahraničí, kde jsem při práci začala studovat, vzdělávat se a pracovat na sobě. Dneska s radostí říkám, že plním lidem jejich sny.

Proč do toho jdu s Robertem? 

Aby mohl být postaven kvalitní dům, musí mít pevné základy. Po přečtení Robertovy knihy a osobním setkání na debatě o knize, kterou jsem v Hradci Králové pořádala, mě Robert přesvědčil, že on má nejen pevné základy hodnot, ale i neskutečnou odhodlanost pro změnu. To rozhodlo, že do toho chci jít s ním. Nikdy jsem v politice nebyla, ale situace, jaká je dnes, mě k tomu přinutila. Znepokojuje mě, co se tady děje a jednoduše chci změnu.

 

Máme za sebou autokino, sbírání podpisů, drive-in stánky, debaty, autogramiády knížky, on-line debaty. A tím to nekončí.

ROBERT ŠLACHTA

OBCHOD NAPŘÍMO


Mikiny, bannery, trička, náramky, hrníčky. Všechno, čím můžete vyjádřit, že taky patříte do týmu Přísahy. Na jednom místě. V našem e-shopu.

ODEBÍREJTE NOVINKY


Zaujalo vás to? Chcete vědět víc? Nebo jenom chcete mít přehled o tom, co děláme? Tady jste správně. Přihlaste se k odběru našich novinek a už vám nic neunikne.