Kdo dodržuje pravidla, musí se mít dobře

Malé a střední podniky mají stále složitější podmínky, jejich rozvoj je často uměle potlačován neúměrně složitým byrokratickým prostředím a neadekvátním daňovým zatížením. Státní podniky zase nepodléhají kvalitní externí kontrole. Vlastnická politika státu je nekoncepční, nahodilá a je ovlivněna zákulisními dohodami politiků. Veřejný a soukromý sektor jsou na sobě závislé. Podniky vytvářejí pracovní místa a vydělávají peníze, které financují řádný chod státu, vzdělávání, infrastrukturu a bezpečnost.

Jaké je řešení?

Zlepšíme fungování Úřadu práce

 1. Zlepšíme spolupráci mezi úřady práce a firmami tak, aby rekvalifikační kurzy lépe odpovídaly potřebám dnešních firem a lidé pak lépe a rychleji vstoupili na pracovní trh. 
 2. Pro občany evidované na úřadě práce zavedeme po vzoru Rakouska tzv. „Schnuppertag“, tedy pracovní dny na zkoušku. Ty umožní jak firmám, tak i lidem zjistit, zdali tato práce vyhovuje oběma stranám, a tím dojde k udržitelnějšímu začlenění do pracovního procesu. 

Konečně snížíme papírování a zbytečnou byrokracii

 1. Zaměříme se na „debyrokratizaci“ a digitalizaci státní správy po vzoru dánského NemID. Zvýšíme rychlost a akceschopnost, zamezíme duplicitám i zbytečnému papírování.
 2. Zavedeme hodnocení úřadů občany, aby měl stát zpětnou vazbu o jejich efektivitě a vstřícnosti.

Zachováme věk odchodu do důchodu na 65 letech

 1. Věk odchodu do důchodu zastropujeme na 65 letech
 2. Lidem, kteří svůj život zasvětili mimořádně náročným povoláním, umožníme dřívější odchod do důchodu.
 3. Pokud se lidé rozhodnou pracovat i nad 65. rok věku, zvýšíme jim za každý odpracovaný rok důchod o 1 %
 4. Dorovnáme nízké důchody žen.

Zlepšíme podmínky pro flexibilní pracovní úvazky

 1. Podpoříme využívání zkrácených úvazků a vytvoříme nové flexibilní pracovní úvazky (sdílené pracovní pozice, rotační pracovní pozice, flexibilní začátek pracovního dne, práce na dálku).
 2. Tím umožníme snadnější návrat do práce rodičům po rodičovské dovolené.

Podpoříme všechny rodiče a zlepšíme podmínky tak, aby se lidé nemuseli bát mít děti

 1. Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 tisíc (o výši inflace) a zavedeme jeho pravidelnou valorizaci.
 2. Posílíme kapacity předškolních zařízení (školek, jeslí, dětských skupin).
 3. Chceme větší podporu sdílených, částečných a zkrácených úvazků.
 4. Preferujeme pozitivní motivaci k návratu rodičů na trh práce.

Zlepšíme systém příspěvků na péči

 1. Zavedeme pátý stupeň příspěvku na péči pro lidi s nejvážnějším zdravotním postižením.
 2. Lidem s nejtěžším zdravotním postižením zajistíme potřebnou péči v jejich přirozeném prostředí tak, aby mohli žít nezávislým životem a nemuseli nuceně odcházet do pobytových sociálních zařízení. 
 3. Postaráme o to, aby docházelo v průběhu let k postupné valorizaci příspěvku a mezi jednotlivými stupni nebyly tak propastné rozdíly ve výši příspěvku. 
 4. Budeme usilovat o to, aby byly lépe dostupné terénní a stacionární sociální služby i v malých obcích.
 5. Zajistíme pro neformální pečující dostatek odborné podpory, aby se měli na koho obrátit v případě, že potřebují pomoci.

Stát půjde příkladem v zaměstnávání zdravotně postižených

 1. Budeme usilovat o zaměstnávání většího podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě.
 2. Postaráme se o to, aby se za nesplnění povinného podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě nebylo možné vykoupit odvodem financí do státního rozpočtu, ale aby peníze byly určeny na zkvalitňování života lidí se zdravotním postižením, např. odstraňováním bariér z veřejného prostoru.
 3. Soustředíme se na motivaci zaměstnavatelů v soukromém sektoru k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Obce začnou ve velkém stavět byty a stát jim v tom maximálně pomůže

 1. Prosadíme vznik Projektové společnosti ČR, která by pomáhala s přípravou nemovitostí na bytovou výstavbu, včetně zajištění architektonické a urbanistické studie, s výběrem vhodného financování, stavebního dozoru, předání do užívání obci, městu, státu, družstvu atd.
 2. Prosadíme zákon o sociálním bydlení.
 3. Zprovozníme portál stavebníka. 
 4. Zrychlíme a zjednodušíme proces o nové výstavbě. 
 5. Tím pomůžeme obcím, aby mohly ve velkém stavět obecní a startovací byty. 
 6. Stát by měl podporovat nájemní bydlení a městské družstevní bydlení jako šanci pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku.
 7. Nastavíme jasná pravidla a legislativu pro krátkodobé pronájmy včetně pravidel pro ubytování cizinců, tak aby se zamezilo nepřehlednému pohybu cizích osob na našem území. (Například všichni turisté/cizinci musí být hlášeni u cizinecké policie).
 8. Uděláme podrobnou inventuru veškerého státního majetku skrze všechny katastry, ÚZSVM a soupis majetku všech státních institucí.

Zamezíme zneužívání sociálních dávek a zavedeme teritorialitu exekucí

 1. Provedeme revizi a zpřehlednění sociálních dávek, zjednodušíme je a omezíme jejich zneužívání. 
 2. Posílíme kontrolu formou neohlášených namátkových kontrol.
 3. Nastavíme systém, ve kterém se lidem vyplatí pracovat, a ne naopak.
 4. Zavedeme teritorialitu exekucí u fyzických osob.