Naše děti jsou naše budoucnost

České školství se zaseklo někde na půli cesty. Současná vláda se rozhodla jít cestou snižování výdajů na vzdělávání a nedělá nic pro budoucí přípravu učitelů a zvýšení atraktivity učitelského povolání. Přitom kvalitní vzdělávací systém určí, zda bude Česká republika v budoucnosti úspěšná. Vzdělání se musí co nejrychleji adaptovat na podmínky aktuální doby a více propojit výuku s praxí. Je nutné, aby nové generace byly kompetenčně připraveny na ostré konkurenční prostředí jak v rámci vnitřního, tak mezinárodního trhu práce. 

Jaké je řešení?

Skokově zvýšíme kvalitu přípravy a vzdělávání učitelů

 1. Zavedeme program Učitelé A, který finančními pobídkami přivede na pedagogické fakulty ty nejlepší z nejlepších učitelů. Přivedeme odborníky z nejlepších světových univerzit a zároveň i ty nejlepší české, které vybereme napříč všemi vědními obory. Jde o investici s jistotou návratnosti.
 2. Tím zvýšíme prestiž pedagogických fakult v České republice a povolání učitelů jako takových.  
 3. Budeme požadovat větší propojení studia na pedagogických fakultách s praxí.
 4. Obhájíme pravidlo, že platy učitelů musí zůstat minimálně na 130 % průměrné mzdy.

Odstraníme regionální rozdíly ve školství

 1. Zrušíme regionální rozdíly ve školství. Zavedeme garanci kvality v celém Česku. Žák z Děčína musí být vzděláván stejně kvalitně jako žák v Praze či Olomouci.
 2. Odstraníme zatěžující duplicitní vykazování, zajistíme provázanost školních informačních systémů s příslušnými institucemi a podpoříme vytvoření registru pracovníků ve školství.
 3. Zlepšíme přípravu pracovníků ve vzdělávání na výkon povolání a nastavíme funkční a ucelený systém výběru, přípravy, adaptace, rozvoje a hodnocení ředitelů a učitelů, včetně začínajících učitelů. 
 4. Musí fungovat aktuální a jednotný informační systém pro pedagogy a vedoucí pracovníky ve školství.

Vrátíme řemeslu prestiž

 1. Budeme trvat na rozvoji duálního a učňovského školství a podpoříme praktický výzkum po vzoru Nizozemí a Německa.
 2. Investujeme do učňovských oborů a více je propojíme s praxí.

Společné vzdělávání není vždy tou nejvhodnější volbou

 1. Budeme usilovat o zlepšení kvality speciálního vzdělávání a zároveň o začleňování žáků a studentů s tělesným nebo smyslovým postižením do běžného vzdělávacího proudu. 
 2. Budeme usilovat o celospolečenskou osvětu tak, aby byli lidé se specifickými potřebami považováni za běžnou součást našich životů. Toho dosáhneme společnými volnočasovými aktivitami pro všechny děti bez ohledu na jejich specifické vzdělávací potřeby.
 3. Stejně tak budeme usilovat o podporu nadaných studentů, pro které je vzdělávání v běžných třídách základní školy nezáživné a příliš lehké, načež jsou trestáni za nepozornost nebo špatné chování spojené s tím, že se nudí. Nechceme dále plýtvat jejich talentem a chceme lépe využít potenciál nadaných dětí již na základních školách.

Profesní vzdělávání učitelů se stane prioritou státu

 1. Zavedeme odbor v rámci České školní inspekce, který bude učitelům pravidelně prezentovat aktuální trendy a metody učení.
 2. Prioritou je celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů škol tak, jako je tomu například v případě lékařů.

Školy budou připravovat na budoucnost, ne na minulost

 1. Podpoříme mimořádné investice do škol zabývajících se zdravotnictvím.
 2. Podpoříme mimořádné investice do technického vzdělání na vysokých školách.
 3. Do škol zavedeme skutečné vzdělávání v oblastech finanční, právní a občanské gramotnosti, které splňuje nejen formální, ale i reálné požadavky.