Náš program pro Brno

1. Vrátíme vodu Brňanům

Budeme usilovat, aby město Brno mělo opět 100% podíl v Brněnských vodárnách a kanalizacích, což umožní čerpat významné dotace z EU na rekonstrukce a zkvalitnění vodovodní sítě, ale především zlevní vodné a stočné pro Brňany až o 15 Kč za m3.

2. Brno jede

Automobilová doprava

Naší prioritou je urychlené dokončení Velkého městského okruhu a výstavba záchytných parkovišť pro návštěvníky města. Usilujeme o další rozvoj rezidentního parkování.

Alternativní doprava

Přísaha podporuje výstavbu cyklostezek jako alternativní formu dopravy. Chceme vytvořit síť cyklostezek, tak aby ovšem tvořily logickou strukturu a nikoliv nesmyslné trasy, které nemají charakter dopravní komunikace a nebyly jen pruhem na vozovce pro automobilovou dopravu. Chceme, aby cyklostezky propojovaly městské části s centrem a jednotlivé městské části mezi sebou, tak jak to známe z automobilové dopravy např. ve Vídni. Výstavba cyklostezek musí být proto koordinována z úrovně města Brna a reflektovat reálné potřeby Brňanů.

3. Okamžité schválení Územního plánu města Brna

Přísaha se bude zasazovat o okamžité schválení ÚpMB. Současný návrh považujeme za rozumný konsenzus a budeme jej podporovat. Jedinou výjimkou je zástavba na současných zelených plochách v majetku města Brna sloužících k individuální rekreaci (zahrádkářské kolonie). 

Naopak podporujeme výstavu individuálního rodinného bydlení na soukromých pozemcích, které mají v současnosti funkci zahrádkářských kolonií. Tato výstavba nijak nenaruší stávající charakter lokality, ani tamní ekosystém a napomůže, alespoň z malé části k řešení bytové krize v Brně.

Omítáme ustupovat nikým nevoleným nátlakovým a lobbistickým skupinám, ať již jde o developery nebo privátní zájmové skupiny zaštiťující se veřejným zájmem.

4. Brno musí dýchat - ochrana životního prostředí a městská zeleň

Podporujeme především tvorbu mokřadů a menších vodních ploch, na všech vodních tocích, ať již jde o potoky nebo řeky Svratku a Svitavu, všude tam, kde to umožní podmínky. V příhodných lokalitách pak chceme budovat přírodní koupaliště, např. v oblasti Žabovřeských luk.

Podpoříme a rozšíříme programy na využívání dešťové vody a její ukládání v městských zásobnících. Samozřejmostí je výsadba městské zelně a péče o ni.

5. Bezpečnost

Zvýšíme bezpečnost ve městě, především v problémových městských částech. Zejména Hlavní nádraží prochází zatěžkávací zkouškou a je ukázkou, jak je město a stát paralizované. Ani pořádně nepomáhá těm, kterým pomáhat má, ani nechrání ty, které chránit má. Co bude dál? Pokud stát bude důsledně kontrolovat kdo a proč k nám přichází, potom může městská policie efektivně vymáhat pořádek a potom může město a neziskový sektor smysluplně pomáhat uprchlíkům před válkou. Když ale dnes reálně nikdo neví, kdo se tady nachází, tak se o pomoci jen mluví. Když nebudou peníze odtékat do STOKY, bude dostatek prostředků na posílení městské policie a na posílení pomoci lidem, kteří jí potřebují. Proto pojďte volit PŘÍSAHU.