Výzva ministru vnitra ČR

Dneska jsem Rakušanovi poslal dopis. Samozřejmě, Českou poštou. Vzhledem k tomu, že v „jeho“ Kolíně, se jakoby zázrakem zruší jenom jedna pobočka, jistě to bude mít na poštu blízko. Tady pro vás mám celý dopis.

Vážený pan 

Mgr. Bc. Vít Rakušan, ministr vnitra České republiky

Vážený pane ministře vnitra,

jménem Hnutí Přísaha a jménem svým Vás vyzývám ke sdělení následujících skutečností, které se týkajírozhodnutí o redukci poboček České pošty a s tím spojeným rušením pracovních míst:

Žádám Vás o vysvětlení, na základě jakých kritérií rozhodlo ministerstvo vnitra, které konkrétnípobočky České pošty budou zrušeny. Dle oficiálního oznámení jsou brána v úvahu bezbariérovost, dostupnost MHD a vzdálenost do 3 kilometrů. U některých poboček ale tato kritéria nejsou splněna. Jako příklad necitlivého a nepromyšleného rozhodnutí uvádím pobočku České pošty v Sanatoriích Klimkovice u Ostravy. Klienty jsou většinou lidé, kteří se neobejdou bez berlí nebo kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Na léčení zde přijíždějí mnozí veřejnou dopravou a zavazadla k měsíčnímu pobytu si posílají předem na zdejšípoštovní pobočku. Rozhodnutím o zrušení této pobočky se imobilním pacientům výrazně zkomplikuje situace. Přesun z lázní autobusem do centra Klimkovic bude pro pacienty těžko řešitelným problémem. Zvláště, když nejbližší autobusová zastávka je od pošty ve městě vzdálena 800 metrů. 

Pane ministře, žádám odpověď, jak je možné dojít k takovém rozhodnutí? 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že tak závažné změny, jakými transformace České pošty je, nejsou realizovány s ohledem na individuální potřeby občanů a obcí. Naopak, zatímco negativním způsobem dopadají na klienty a zaměstnance pošty, nejvyššího vedení se prakticky nedotýkají. 

Vyzývám Vás proto, pane ministře ke sdělení, jak konkrétně bude probíhat přesun části zaměstnanců České pošty, jejichž pracovní pozice budou v rámci transformace zrušeny, na pozice, kde bude naopak potřebné stavy zaměstnanců České pošty doplnit, jak uvedl dne 3.4.2023 pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Ing. Miroslav Štěpán?

Další, co je v této souvislosti nanejvýš zarážející, je skutečnost, s jakým zpožděním se představitelé dotčených měst a obcí o chystaných změnách dozvěděli. 

Pane ministře, žádám Vás o sdělení, proč ministerstvo vnitra nekomunikovalo s představiteli dotčených měst a obcí s dostatečným předstihem o chystaném rušení poboček České pošty, proč tak závažnou záležitost s nimi nekonzultovalo? 

Pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Ing. Miroslav Štěpán dne 3.4.2023 prohlásil, že budou se zástupci měst a obcí situaci analyzovat. Žádám Vás, pane ministře, o vysvětlení, proč až nyní?

Tento postup je nadmíru neprofesionální. Již několik let je o provozních ztrátách České pošty všeobecně známo. Úhrady státu za poštovní služby byly dlouhodobě nízké a opožděné. O to víc bylo důvodů neutěšenou finanční situaci řešit s předstihem, prvním krokem měla být jednání s místními samosprávami. Řešením mohlo být zachování některých poboček např. v režimu spolupráce České pošty s danou obcí. Jednoznačně by to bylo pro občany lepší řešení, než účelové rušení poboček se záměrem pozdějšího prodeje budov, ve kterých sídlí.

Žádám Vás, pane ministře dále o sdělení, jak dlouho se připravovala transformace poštovních služeb?

Příprava tak významné transformace jakéhokoli velkého podniku či instituce trvá v profesionálním prostředíněkolik let. Zde si dovolím uvést příklad ze své dřívější policejní praxe. V květnu 2016 oznámilo ministerstvo vnitra sloučení dvou policejních útvarů: ÚOOZ a ÚOKFK. Záměr byl realizován v rekordně krátkém čase - k 1.8.2016. Navzdory opakovaným upozorněním ze strany kompetentních osob,  vedení . ministerstva vnitra svůj záměr s nimi nekonzultovalo, spojení dvou významných policejních útvarů bylo ze strany ministerstva bagatelizováno. Výsledkem byl odchod celé řady kvalitních policistů. Na tomto příkladu chci poukázat na negativní důsledky nepromyšlené, nedotažené, neprofesionální a účelové transformace velké instituce, kteránebyla konzutována s Policií ČR, Státním zastupitelstvím ani s občany. Mám potvrzeno, že reorganizace podobného rozsahu se v Německu připravují minimálně 5 let. 

Pane ministře vnitra, žádám Vás také o odpověď na otázku, na jaké úrovni se nachází digitalizace poštovních služeb v ČR, kterou vláda argumentuje v plánu rušení poboček a pracovních míst Česképošty?

Jsem přesvědčen, že digitalizace služeb by měl být krok "A" a teprve poté by měl následovat krok "B" - tedy zeštíhlování České pošty. Nelze přistoupit k zavírání poboček před dotažením digitalizace na potřebnou úroveň. Kdyby totiž digitalizace v současné době již fungovala, nesetkávali bychom se na poštách s dlouhými řadami u přepážek. 

V této souvislosti zpochybňuji srovnání situace v naší zemi s Rakouskem, které prezentoval dne 3.4.2023 pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Ing. Miroslav Štěpán. Má pravdu v tom, že v Rakousku je méně poboček v přepočtu na počet obyvatel, nicméně řady u přepážek se netvoří. Důvod: úspěšně završenádigitalizace. 

Vážený pane ministře, v zájmu  zachování komfortu pro klienty poštovních služeb, Vás vyzývám ke konkrétní odpovědi na otázku, v jaké míře plánuje ministerstvo vnitra rozšíření otevírací doby poštovních poboček, které zůstanou zachovány tak, aby se nezhoršila dostupnost služeb?

Tato otázka vyplývá z logického faktu, že na zbývajících pobočkách přibude počet klientů.

Na závěr Vás pane ministře žádám o odpověď na otázku, jak stát naloží s objekty ve vlastnictví Česképošty, ve kterých budou rušeny pobočky? V případě jejich prodeje, na co budou vynaloženy utrženépeníze?

Dle informací pověřeného generálního ředitele České pošty se jedná o 30 až 40% budov. Výnos z jejich prodeje odhaduje na 750 milionů korun. 

Vážený pane ministře vnitra, jsem přesvědčen a z mnoha osobních setkání s občany ČR vím, že otázky, kteréVám kladu v této Výzvě, si klade většina našich občanů. Věřím, že jejich názor Vám není lhostejný a jako vrcholný představitel našeho státu máte zájem na informovanosti veřejnosti v takto zásadních záležitostech. Očekávám tedy Vaši bezodkladnou odpověď.

S pozdravem

Robert Šlachta, předseda Hnutí Přísaha