Náš program pro Libiš

KOMUNIKACE S OBČANY

 • Pravidelné záznamy ze zastupitelstva obce a předávání informací způsoby odpovídající 21. století písemně, zvukově, on-line
 • K rozšíření informací zapojit dostupné sociální sítě, webové stránky nebo zasílání e-mailů či SMS
 • Zapojení občanů všech generací, nové i staré Libiše, kteří chtějí věnovat svůj volný čas do aktivit obce a spojit a společně vytvořit pěkné komunitní zázemí v místní knihovně
 • Libiš jako celek, stejné komunikační podmínky pro novou i starou Libiš

SPRÁVA A EKONOMICKÁ OBLAST OBCE

 • Zajistit efektivní hospodaření obce
 • V reprezentaci obce od úředníka až po starostu požadujeme profesionální přístup. Volení zastupitelé, aby skutečně pomáhali obci svou prací a ne jen usedli na toto místo.
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek
 • Vytvořit odborné komise z místních občanů, kteří se o danou oblast zajímají nebo v ní dlouhodobě pracují i osobním životě / sociální, kulturní, stavební, prevence kriminality.../

ROZVOJ A INVESTICE OBCE

 • Investovat do rozvoje obce dle potřeb všech věkových kategorií občanů a potřeb spolkové činnosti
 • Pokračovat ve zlepšování kvality vybavenosti obce. Najít vhodné podmínky pro lékaře a tím zajistit lékařskou péči pro děti i dospělé v naší obci, zavést kalendář obslužnosti v obci nebo bankomat
 • Rozšíření předškolní výuky, najít vhodný objekt či výstavba nového objektu Mateřské školy
 • Podpora modernizace I. Stupně a výstavba II. Stupně Základní školy, s tím související modernizace pracovního zázemí zaměstnanců školy
 • Zajištění bezpečnosti v obci ať již v oblasti dopravní nebo kriminality. Využít nové technologie a dle finančních možností a prostoru zajistit fungování Obecní policie.
 • Vyřešit strategické inženýrské sítě, komunikace, čistírnu odpadních vod a vodovod. Neprodávat tyto do správy cizích společností.
 • Ochraňovat a pečovat o zeleň a životní prostředí, motivovat občany k pomoci udržet si své okolí pěkné a čisté. Zajišťovat výsadbu a údržbu veřejné zeleně.
 • S odborníky najít nejlepší řešení na energetickou soběstačnost obecních budov a obce
 • Rozšiřování odpočinkových míst pro seniory a rodiče s dětmi, podle jejich potřeb.
 • Zajištění sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie, rozšíření stávajících hřišť o nové sportovní prvky pro mládež
 • Obnova a údržba stávajícího majetku obce
 • Vytvoření vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance obce
 • Spolupodílet se na ochraně kulturního dědictví obce a rozšiřovat povědomí o kořenech tedy historii a tradicích naší obce

SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT

 • Podpora aktivit Mateřské i Základní školy Libiš
 • Podpora komunitních setkávání a rozvoj aktivit v libišské knihovně
 • Pokračování v podpoře spolků, organizací, občanů v rozvoji volnočasových, kulturních a sportovních aktivitách
 • Podpora tradičních společenských, kulturních a sportovních akcích v obci