Náš program pro Jičín


Vážení spoluobčané,

V souvislosti s komunálními volbami se k Vám dostává program našeho hnutí „JIČÍNSKÁ PŘÍSAHA –
ZMĚNA PRO MĚSTO“. V nadcházejících volbách jsme v Jičíně novým uskupením, které by chtělo
provést zásadní změny nejen ve vedení města, ale i v městských organizacích, které jsou z větší části
špatně vedeny a s jejichž činností nemůžeme být spokojeni. Domníváme se, že komunální politika,
pokud se to dá takto formulovat, by měla být tvořena lidmi, kteří naslouchají svým spoluobčanům,
mají zájem dělat věci pro město a ku prospěchu jeho obyvatel. Není naším cílem naslibovat Vám řadu
projektů, které bychom jen stěží dokázali za jedno volební období zvládnout, ale s prostředky, které
budeme mít k dispozici, především řádně hospodařit. Jsme přesvědčeni, že i v této nelehké době, kdy
budeme mít oproti předešlým rokům omezené finanční prostředky, schopni dostát našemu programu.

Věřte, jde to i lépe. PŘÍSAHÁME

Za hnutí PŘÍSAHA – ZMĚNA PRO MĚSTO
Mgr. Zdeněk Šolc, lídr Jičínské Přísahy


DOPRAVA

Priorita našeho hnutí je zlepšení stavu komunikací a chodníků nejen v majetku města. 

Navrhujeme provedení auditu pozemních komunikací, chodníků a dle jejich stavu určit priority oprav. (momentálně by si zasloužila opravu ulice na Hrádku, Kukulova, Prachovská, Jiráskova)

Budeme apelovat na zastupitele kraje ohledně dlouhodobě neutěšeného stavu krajských silnic nejen v Jičíně, ale i blízkém okolí. Budeme požadovat větší část investic na opravu komunikací v našem regionu. Je třeba bezodkladně řešit rekonstrukce ul. Ruská - Poděbradova, M. Koněva - Kollárova - Jiráskova, 17. listopadu - Popovická. Je třeba apelovat na důkladný úklid komunikací, který momentálně již roky neprobíhá, Jak tomu ve skutečnosti je napoví stav v ulici Sv. Čecha nebo ul. Kollárova.

Zaměříme se na rozvoj cyklistické dopravy v centru města, včetně bezpečného propojení do okolních aglomerací.

Dle dopravního generelu má město Jičín skoro ideální podmínky pro cyklistickou dopravu. Navážeme na rozpracované projekty z dob minulých, vytvoříme funkční tým „Výboru pro cyklodopravu“. Prosadíme cyklodopravu jako alternativní dopravní prostředek. Prosadíme hlavní páteřní trasy, zejména Jičín - Robousy (po stávající ul. Hradecká), Jičín - Holín (podél Holínského potoka) Obnovíme téma cyklostezky Jičín - Železnice. Pro naše ratolesti budeme hledat řešení v podobě krátkých okruhů v blízkosti Jičína. (Jičín - Šibeňák – Lodžie - Lipová Alej - Jičín)

Budeme se zabývat otázkou parkování nejen v centru města, ale i možností rozšíření parkovacích kapacit.

Zahájíme diskusi ohledně výstavby parkoviště/parkovacího domu vedle zimního stadionu, na bývalé ploše zahradnictví TS.

Zjistíme možnosti rozšíření parkovacích kapacit či výstavby parkovacích domů na sídlištích vč. zajištění financování (úřad, soukromý sektor).

Zvážíme možnost rozšíření městské hromadné dopravy do okolních obcí či Prachovských skal, zejména v turistické sezóně.

Budeme jednat s ŘSD ohledně urychlení přestavby křižovatky „Moravčice – KOBIT“ 

ŘSD nechalo zpracovat studii možného pokračovaní čtyřpruhu až k odbočce na Čejkovice/Poděbrady vč. opravy mostů. Součástí této studie by mělo být řešení této křižovatky v podobě podjezdu. Zahájení projektu je plánováno na rok 2026, s dobou výstavby 40 měsíců. Budeme apelovat na dodržení zahájení termínu z důvodu oddalování této přestavby ze strany města a vyřešení této nebezpečné křižovatky.

Pokusíme se o dohodu s panem Mgr. V. Jírů ohledně odkoupení pozemků a dokončení komunikace do průmyslové zóny z ul. Textilní.

Minulé ani současné vedení radnice nenašlo shodu ohledně odkoupení pozemků na trase budované komunikace do průmyslové zóny. Je velice smutné, že se za ta dlouhá léta nepodařilo zbývající úsek v délce cca 200 m dokončit. Domníváme se, že tato komunikace je pro průmyslovou zónu klíčová, vyřešil by se tak jeden z nejdůležitějších a nejkomfortnějších přístupů.

OBLAST SPORTU

Chceme více míst pro volnočasové sportovní aktivity mládeže.

Navrhujeme výstavbu sportovišť pro alternativní sporty (skatepark, pumptrack) 

Rádi bychom viděli na některém z příhodných míst vybudovaní těchto parků. Vzhledem k tomu, že jsou momentálně zahrnuty do projektu "Odpočinková zóna Cidlina" uvidíme, jak se bude tento projekt do budoucna vyvíjet.

Budeme pokračovat v údržbě a investicích do sportovních zařízení.

Organizace jako Sportovní zařízení a Technické služby města by měli o svěřená sportoviště daleko více pečovat, dbát na správné postupy údržby a řídit se doporučením výrobců sportovních povrchů. Jedině tak prodloužíme životnost a nebudeme muset investovat nemalé prostředky do nákupu nových. (viz. umělá tráva fotbalového hřiště)

Investice do sportovních zařízení nás čekají i nadále, o jejich prioritách budeme vést diskusi. (Vzhledem k absenci sportovního multifunkčního hřiště, je naší prioritou podpora výstavby multifunkčního hřiště v obci Robousy)

Zasadíme se pro spravedlivější rozdělování finančních prostředků jednotlivým sportovním oddílům.

Sport, to není pouze fotbal a házená, jak se v mnoha případech může zdát. Nepopíráme úspěchy těchto sportovců, ale finanční prostředky, kterých se ve sportu nedostává je třeba rozdělit spravedlivým poměrem.

Budeme podporovat nejen nové ale především zaběhlé sportovní akce, které již patří ke koloritu města.

Každý počin, který zviditelní naše město je do budoucna velkou devizou. (WEBER Jc5o, WEBER CITYRUN, cyklokros MČR, Pochod Českým rájem – Putování za Rumcajsem, Velká cena Jičína – JUDO, atd.) Podpořme organizátory těchto akcí jak finančně, materiálně i technicky tak, aby byl ze strany organizací zájem i nadále tyto akce pořádat v našem městě.

CHOD ÚŘADU

Naším cílem je otevřený úřad. Chceme dát větší prostor občanům s možností diskuze k jednotlivým tématům a dění ve městě.

Asi většina z Vás si všimla, že současné vedení radnice si dělá věci po svém. Názor občana, spolku či organizace ho nezajímá. Staví se do role neohroženého zástupce lidu, vše si prosadí bez otevřené diskuse, bez občana i opozičního zastupitele. Našim cílem je dělat věci pro město, zapojit celé spektrum zastoupených stran, hnutí a spolků za předpokladu rozumného a konsistentního názoru, spolupracovat s okolními obcemi a městy.

Zefektivníme činnost organizací spadajících pod vedení úřadu. (Technické služby, Sportovní zařízení a Kulturní zařízení města Jičína)

Nelíbí se nám současné vedení, velikost aparátu a správa Technických služeb. Navrhujeme výměnu managmentu TS, provedení auditu a následné zeštíhlení organizace. Přehodnotíme výši příspěvků na chod organizace, financování nákupu techniky včetně provádění prací pro soukromý sektor.

Budeme apelovat na vedení SZMJ aby sportoviště v majetku města byla lépe obhospodařována a tento stav vedl k menším investicím do nevyžádaných oprav a údržby. Provedeme audit smluv na pronájem ploch v majetku SZMJ s dorovnáním na tržní nájemné.

Navrhneme výměnu vedení KZJM, neboť kulturní dění v Jičíně pod patronací KZJM výrazně zaostává za projekty z řad umělců či jiných spolků.

Zasadíme se o transparentnější rozdělování dotací a příspěvků kulturním spolkům, nejen spolku Balbineum, z. s. a Valdštejnské imaginárium, z. ú.

Budeme apelovat na podporu nových projektů, nabídneme podporu města akcím jako "Rockový
hangár, Jičínský otvírák", které měli velký ohlas.

Budeme usilovat o větší zviditelnění činnosti Městské policie.

S nastoupením kamerového systému se nám z ulic vytratila městská policie (MP). I přes nemalé finanční prostředky, které se do MP investovali, není chod a stav MP utěšitelný. MP nedbá na dodržování nočního klidu, toleruje dopravu na pěší zóně, parkování na nevyhrazených místech a mnoho jiných prohřešků, včetně laxního přístupu k odklízení autovraků ve městě. Navrhujeme audit organizace a zefektivnění činnosti MP. Po vzoru strážníků z dob první republiky, více pochůzek a hlídek v terénu.

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Chceme více využít historické atraktivity města pro jeho propagaci v oblasti turismu a návštěvnosti.

Přibližme turistům více okolí města, které je v řadě aspektů unikátní (Barokní komponovaná krajina, geologické bohatství) Řada turistů, která zavítá do našeho města již nezavítá na další krásná místa vzhledem ke špatné propagaci, chybějícím stezkám apod. Pojďme přiblížit naše okolí širšímu spektru návštěvníků.

Využijme lépe potenciál daný našimi předky, historickými postavami, umělci či pohádkovými bytostmi.

Jičín proslavil známý spisovatel Václav Čtvrtek, který čtenářům a především malým dětem představil pohádky o Rumcajsovi. I přes to, že má Jičín Cipískovu cestu, nedávno nově upravenou, nenajdou děti více takové zábavy. Ševcovna na Bradech je v žalostném stavu, přičemž by stačilo málo a vše by mohlo vypadat lépe.

Ve spolupráci s okolními městy přiveďme do regionu více turistů. (Možnost vybudování singletracku Lomnice n. Popelkou - Tábor - Jičín)

Základem úspěchu je spolupráce. Pojďme se společně pustit do nových projektů, ze kterých bude těžit nejedna strana. Nabízí se spolupráce s Lomnicí nad Popelkou při výstavbě singletracku na vrchu Tábor. Zastupitelé Lomnice n. P. již řadu let pracují na projektové přípravě, získání pozemků a řadě dokumentů nezbytných pro povolení stavby. V tuto chvíli se jedná o část na Lomnické straně, nicméně jeden z předních odborníků ve výstavbě pumptracků a singletracků, pan Kudrnáč ze spol. DIRTYPARK, má rozpracovaný návrh podoby na Jičínské straně Tábora s prodloužením až do Železnice. Využijme této příležitosti a obliby mezi cyklisty, jedině tak zviditelníme více náš region.

Využijme každoroční krásné vánoční výzdoby našeho města a přilákejme více turistů na adventní trhy.

Město Jičín je během adventního času známo svojí krásnou výzdobou, na kterou se jezdí dívat lidé z dalekého okolí. Bohužel tradiční vánoční trhy, které se v řadě měst pořádají, jsou v Jičíně léta na špatné úrovni, bez vánočního ducha. Podpořme zájemce o provozování těchto trhů a povznesme tak čas adventní.

OBLAST INVESTIC

Budeme i nadále podporovat započaté projekty.

I přes rozhodnutí současného vedení k zaštítění a financování projektu kasárna, budeme v této akci pokračovat a dbát na zdárné dokončení akce, bez výrazných víceprací a navýšení ceny. Zahájíme transparentní prodej pozemků včetně nastolení pravidel prodeje a výstavby s jasným termínem dokončení staveb a území jako celku.

Dohlídneme na dokončení projektu tenisové haly, i když je tato stavba předmětem velké kritiky ze strany občanů, nejen z důvodu ceny, navrženého technického řešení, ale zejména její architektonické podoby. Nabízelo se jiné, ekonomičtější řešení výstavbou přetlakové haly tak, jako tomu je v mnoha jiných městech.

Zaměříme se na efektivnější čerpání a využívání finančních prostředků z různých dotačních titulů a fondů (kraj, EU, IROP, SFDI) pro rozvoj města a nejbližší okolí.

Na základě předběžně zveřejněných výzev budeme okamžitě řešit možnost přihlášení projektů k čerpání dotací za předpokladu, že jsou projekty alespoň částečně připravené či rozpracované. Zahájíme projektovou přípravu na projekty, které bude možné v období 2021-2027 uplatnit a které budou vypsané.

Budeme usilovat zejména o projekty, které jsou pro naše město a okolí smysluplné.

Zaměříme se na dokončení letitých problémů (prostor autobusového a vlakového nádraží, propojení ul. Textilní - průmyslová zóna, Jezuitská kolej).

Současný návrh podoby autobusového nádraží v tzv. bipolárním modelu neschvalujeme nejen z hlediska dopravního řešení, ale zejména z důvodu velkého finančního zatížení rozpočtu města. Zahájíme debatu o možné nové podobě autobusového nádraží a využití těchto prostor.

Nadále budeme hledat využití a možnost financování Jezuitské koleje.

Spolu s odborníky provedeme analýzu a smysluplnost připravovaných projektů s ohledem na finanční náročnost. Pro připravované projekty budeme více spolupracovat a naslouchat odborným společnostem.

Budeme dbát na efektivní využití finančních prostředků.

K čemu jsou nám transparentní výběrová řízení, když se nám při první příležitosti objeví vícepráce za nemalé peníze tak, jako tomu bylo na většině akcí realizovaných spol. Chládek Tintěra a.s., která ovládla v minulých letech většinu zakázek v Jičíně. Jasnou volbou jsou dobře připravené projekty vč. předchozích odborných posudků tak, aby k těmto situacím docházelo minimálně, či se jim zcela předešlo.

OBLAST KULTURY

Chceme více kulturního vyžití pro občany ve městě. 

Byli bychom rádi, aby město Jičín nebylo odkázáno pouze na jednu dominantní kulturní akci pořádanou soukromým subjektem, ale aby se více zapojilo a představilo možné nové projekty pod jeho patronací.

Navážeme na předešlé úspěšné akce, podpoříme nejen stávající, ale i nově začínající umělce a spolky, vše s podporou města.

V posledním roce se kultura v podobě koncertů a malých festivalů díky hudebním nadšencům slušně rozběhla, proběhlé akce měly mezi posluchači velký ohlas. Podpořme tyto akce v rámci možností města jako např. zapůjčením pódia, zvučící techniky apod.

Oprášíme zašlou slávu přírodního divadla v bývalém lomu pod Milohlídkou na Čeřovce.

Dokážeme si představit další pěkné místo na pořádání menších kulturních akcí s geniem loci, které vrch Čeřov a Milohlídka jistě nabízí.

Navrhneme možnost výstavby nového kulturního centra.

Vzhledem k zastaralému kulturnímu domu, který již neplní svoji reprezentativní funkci budeme usilovat o najití vhodných prostor k výstavbě nového multifunkčního kulturního centra. Návrh možné podoby budeme řešit architektonickou soutěží tak, aby město Jičín opět navázalo na odkaz Ing. arch. Čeňka Musila a jeho kvalitní architekturu, která je v našem městě hojně zastoupena.

OBLAST PODNIKÁNÍ

Zaměříme se na rozšíření a rozvoj průmyslové zóny, podporu místních firem a podnikatelských subjektů.

Pustíme se do další etapy přípravy území průmyslové zóny, výstavbou prodloužení komunikace od spol. HYDRA a.s. na křižovatku u spol. Agropodnik a.s. Jičín (Scania). Navrhneme změnu územního plánu popř. uvolnění rezerv k získání prostoru pro průmyslovou výstavbu a umožníme tak investice nejen místním podnikatelům, ale i vstup novým podnikatelským subjektům. Obnovíme přátelská setkání radnice se zástupci společností a firem působících v Jičíně a blízkém okolí.

Budeme podporovat místní farmáře a zemědělce s možností prodeje výrobků na farmářských trzích, k tomuto účelu najdeme vhodné prostory.

Navrhneme úpravu či najdeme nové prostory pro možnost pořádání každodenních trhů.

VZHLED, ČISTOTA, BEZPEČNOST

Zajistíme zlepšení vzhledu okružních křižovatek v našem městě.

Chceme, aby se našim občanům ve městě líbilo a turisté si z návštěvy města odvezli dobrý dojem. Proto provedeme nápravu po vzoru jiných měst jako Semily či Trutnov, kde je podoba okružních křižovatek velice pěkná a za kterými momentálně hodně zaostáváme. První dojem dělá hodně.

Podpoříme instalaci uměleckých děl a prvků, které by zkrášlily vzhled města.

Oslovíme vedení Údržby silnic Královéhradeckého kraje a TS Jičín, aby více dbaly na čistotu komunikací, a ostatních ploch ve městě. 

Říká se „Čistota půl zdraví“. Abychom měli zdravé město, je třeba apelovat na důkladný úklid komunikací, který býval standardem po zimních měsících a momentálně již roky neprobíhá. Jak tomu ve skutečnosti je napoví momentální stav parkovacích zálivů v ulici Sv. Čecha nebo ul. Kollárova.

Je nutné striktně nařídit povinný úklid při provádění jakékoliv výstavby tak, aby tyto náklady hradil případný investor.

Bylo by dobré věnovat větší péči úklidu podloubí a přilehlého veřejného prostranství. (tlakové mytí, výmalba)

Podpoříme bezpečnost našeho města.

Budeme apelovat nejen na zlepšení, ale zejména na zefektivnění činnosti městské policie a to v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem se zaměřením na stěžejní lokality v centru a přilehlých částech města (pěší zóna, náměstí, zámecký park). Dohled nad pořádkem a bezpečností si představujeme formou pěších hlídek s historickým odkazem na výkon služby četnictva za doby I. republiky a motem „blíže k občanům“ a „pro občany“. 

Úzkou spoluprací se státní policií, vzájemnou informovaností a pravidelnými schůzkami, nejen na čtvrtletních bezpečnostních radách města, chceme průběžně vyhodnocovat, předcházet a okamžitě řešit případná bezpečnostní rizika v našem městě. Aktuální bezpečnostní situaci v Jičíně lze sice považovat za relativně stabilizovanou, ale s odkazem na současné dění a následný vývoj v České republice, potažmo celé Evropě, lze důvodně předpokládat, že i v této oblasti, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, psychické a sociální flustrace občanů, bude docházet ke zvýšení nárůstu páchání protiprávních jednání. Dále je nutno zmínit a v žádném případě neopomínat zásadní bezpečnostní oblast krizového řízení, jehož hlavní náplní je připravenost a monitorování dané lokality v případě vzniku mimořádných událostí a dalších negativních jevech, procesech a činnostech, ohrožující život, zdraví, majetek občanů, kritickou infrastrukturu a v neposlední řadě životní prostředí. V dnešní době se již nejedná „pouze“ o připravenost v případě povodní, průmyslových havárií, požárů většího rozsahu, ale nově se ukazující boj s pandemiemi, jako Covid-19, přílivy migrantů apod.