Náš program pro Hodonín

1. Bezpečnost

 • Rozšíříme a zmodernizujeme městský kamerový systém. 
  • Budeme rozšiřovat počty kamerových bodů a pokračovat v modernizaci systému, zejména s využitím analytických funkcí.
 • Upravíme priority MP se zaměřením na zvýšení bezpečnosti občanů. 
  • Zajistíme územní odpovědnost konkrétních strážníků za svěřenou lokalitu. Budeme dbát na důsledné vymáhání práva v problémových lokalitách.
 • Provedeme regulaci provozování heren v centru a v obytných částech města z důvodu rušení nočního klidu a snížení kriminality.
 • Zvýšíme počet osvětlených přechodů pro chodce. 
  • Ve spolupráci s nadací ČEZ a za odborného dohledu BESIP budeme pokračovat v realizaci bezpečných přechodů pro chodce.

2. Podnikatelské prostředí

 • Podpoříme místní podnikatelské subjekty. 
  • Pro podnikatelské subjekty zajistíme předvídatelné a stabilní prostředí tak, aby firmy mohly dlouhodobě plánovat a rozvíjet své podnikatelské aktivity. Strategické a investiční záměry města Hodonína budeme projednávat ve spolupráci s místními podnikateli tak, aby se na nich mohli v co největší míře podílet.
 • Navážeme na spolupráci s OHK Hodonín a podpoříme rozšíření její činnosti v oblasti osvěty pro začínající podnikatele.
 • Podpoříme růst nových pracovních míst formou vzniku coworkingových center.
 • Provedeme audit využití prostor v městských objektech a nabídneme je k pronájmu podnikatelům.
 • Zasadíme se o spolupráci místních firem s odborným učilištěm pro podporu řemeslného vzdělávání mládeže formou stipendia s možností příspěvku.

3. Bytová problematika

 • Postavíme startovací byty pro mladé rodiny. 
  • S podporou dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR postavíme 30 startovacích nájemních bytů pro mladé rodiny v lokalitě Horní Plesová.
 • Zajistíme nová stavební místa pro výstavbu rodinných domů. 
  • Vykoupíme pozemky v lokalitě u Lavoru podle platného regulačního plánu obytné zóny Rybáře vedené jako návrhové plochy pro bydlení a s podporou dotačního titulu technická infrastruktura Ministerstva pro místní rozvoj ČR vybudujeme inženýrské sítě a nabídneme k prodeji až 140 stavebních míst pro rodinné domy.

4. Sociální služby

 • Podporujeme obnovu S-centra. 
  • Od prvopočátku podporujeme obnovu S-centra, proto vítáme současný záměr Jihomoravského kraje obnovit a modernizovat objekt S-centra Na Pískách se zachováním nejméně stejného počtu lůžek jako v době před tornádem. V současné době je citelný nedostatek potřebných kapacit v našem regionu. Variantním řešením v případě změny rozhodnutí Jihomoravského kraje navrhujeme vybudování nového S-centra v jiné části města Hodonína na pozemcích ve vlastnictví města.
 • Zvýšíme kapacitu míst v mateřských školách a zajistíme provoz dětských skupin. 
  • Pro naše nejmenší spoluobčany zřídíme dětské skupiny (obdoba dřívějších jeslí). Za pomoci státního příspěvku z MPSV ČR zajistíme provoz dětských skupin.
 • Vytvoříme pobídky pro nedostatkové lékařské profese. 
  • Praktickým a zubním lékařům nabídneme nájemní městský byt, případně příspěvek na nájem ordinace.

5. Sport

 • Zajistíme efektivní rozdělení finančních prostředků určených pro rozvoj sportu a tělovýchovy.
 • Vytvoříme smysluplnou koncepci sportu pro mládež a dospělé.
 • Zasadíme se o zavedení projektu „Trenéři ve škole“ i v našem městě. 
  • Trenéři ve škole je program zapojení sportovních trenérů do výuky tělesné výchovy na základních školách. Je spravován spolkem „Trenéři ve škole, z.s.“ a zajišťuje, že místní sportovní trenéři v rámci pravidelné výuky pomáhají učitelkám s tělocvikem na prvním stupni základních škol. Sporty se točí v pravidelné rotaci, tím nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. V rámci programu je zákaz náborů, netlačí děti do konkrétního sportu. V hodinách tělesné výchovy se trenéři snaží rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané. Klade se důraz spolupráci s učitelkami tandemovou formou. Program byl pilotně ověřen v roce 2019 na čtyřech základních školách městské části Praha 6. K březnu 2022 je do programu zapojeno 105 škol v 17 různých lokalitách České republiky. Na Slovensku běží jako vládní program pod názvem „Tréneri v škole“, je podporován vládou SR, Univerzitou Mateje Bela v Banské Bystrici a Fakulta tělesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislavě.
 • Zaměříme se na využívání sportovišť, jejich smysluplnost a případnou modernizaci.
 •  Chceme funkční TEZU.

6. Doprava

 • Omezíme kamionovou dopravu projíždějící městem. 
  • Ve spolupráci s ŘSD a Jihomoravským krajem najdeme řešení ke snížení počtu průjezdů kamionů například vybudováním silničního obchvatu přes Kapřiska.
 • Vybudujeme nové cyklostezky a zajistíme propojení se stávajícími. 
  • Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR zajistíme příslušné dotační tituly na výstavbu a modernizaci chodníků a cyklostezek.
 • Zvýšíme počet parkovacích míst. 
  • Zaměříme se na problematiku parkování a budeme apelovat na zvýšení počtu parkovacích míst a vybudujeme nové parkovací plochy prioritně na pozemcích města. Budeme se snažit o získání dotací na výstavbu moderního, energeticky nezávislého parkovacího domu v centru města. Tato stavba by výrazně zvýšila kapacitu parkovacích míst v samotném centru města a tím i zatraktivnila tuto lokalitu. V minulosti bylo mnoho parkovacích domů v ČR postaveno z evropského dotačního programu IROP, kde výše dotace dosahovala až 85% z celkové částky.
 • Zavedeme první půlhodinu parkování zdarma. V místech placeného stání zavedeme půl hodinu parkovného zdarma. Našim cílem je umožnit občanům snadněji si vyřídit potřebné pochůzky, nebo i menší nákupy v centru města, aniž by museli platit za parkovné.

7. Odpadové hospodářství a zeleň

 • Zajistíme efektivní materiálové a energetické využití odpadů. 
  • Zaměříme se na materiálové využití odpadů. Zvýšíme podíl vytříděného odpadu využitelného jako surovina a snížíme tak množství a finanční náklady města spojené s ukládáním směsného komunálního odpadu na skládkách, zatěžujícího životní prostředí. Současně se zaměříme na energetické využití biologicky rozložitelných odpadů z gastro provozů, jedlých tuků a olejů. S podporou dotačních titulů z Ministerstva životního prostředí ČR (s výší podpory až 95%) postavíme bioplynovou stanici vyrábějící bioplyn, ze kterého vyrobíme elektrickou energii, teplo a organicko- minerální hnojivo pro zlepšení půdní struktury a zvýšení zemědělské produkce. Tuto službu budeme poskytovat i na komerční bázi v regionu Hodonínska.
 • Zrušíme poplatky za odpady pro občany Hodonína.
 • Vybudujeme moderní sběrný dvůr.
 • Zadáme zpracování městského generelu zeleně.
  • Zadáme zpracování městského generelu zeleně, který odborně stanoví priority rekonstrukcí jednotlivých parkových úprav v Hodoníně. Do doby jeho zhotovení se zaměříme na zpracování projektu sadovnicko-krajinářské úpravy Masarykova náměstí jako hlavního reprezentativního prostoru města Hodonína. Současně podpoříme výsadby záhonů lučních květin a zefektivníme údržbu městské zeleně zejména pravidelné kosení travnatých ploch na sídlištích a doplníme městský mobiliář na dětských hřištích.

8. Turistika a cestovní ruch

 • Podporujeme výstavbu rekreačního přístavu na Očovských loukách.
  • Podporujeme výstavbu rekreačního přístavu na Očovských loukách a zachování Staré Moravy jako lokálního biokoridoru. Současně podpoříme vybudování parku navazujícího na přístav směrem k Očovskému járku.
  • Podporujeme rozvoj lázní.
 • Podporujeme modernizaci ZOO.
  • Budeme pokračovat po etapách v projektu plánované modernizace a rozšíření ZOO o šestici objektů.
 • Zasadíme se obnovu psího útulku.
 • Podpoříme realizaci projektu Příměstský les Hodonín – Bažantnice. Budeme pokračovat a dále rozvíjet projekt Příměstský les Hodonín – Bažantnice, který v sobě kombinuje stávající přírodní hodnoty se sportovními a volnočasovými prvky, za účelem zvýšení uživatelského komfortu občanů města Hodonína a jeho návštěvníků.

9. Město

 • Zlepšíme spolupráci s okolními obcemi, Jihomoravským krajem a státními institucemi působícími v regionu.
 • Zajistíme vstřícný přístup městských úředníků k občanům.
 • Zlepšíme fungování městských organizací.
 • Zvýšíme efektivitu vynaložených investičních prostředků města.
  • Budeme důsledně dbát na efektivitu vynakládaných investičních prostředků města ve výši cca 150.000.000,- Kč ročně. Změníme poměr vynaložených finančních prostředků na projekty volnočasových aktivit různých spolků a zájmových organizací ve prospěch projektů pro občany města.
 • Výrazně finančně podpoříme výstavbu fotovoltaických elektráren jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy, kdy je v současné době vyčleněna v městském rozpočtu ročně pouze částka 1.000.000 Kč.
 • Snížíme poplatky za psy, na částku 200,- Kč za prvního a 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
 • Vybudujeme v rámci participativního rozpočtu města nové psí hřiště u autobusového nádraží.